Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.28. Modellert utvikling for Barentshavsbestanden av grønlandssel. Grønn kurve viser utvikling for totalbestanden, oransje kurve viser utviklingen i ungeproduksjonen. 95% konfidensintervaller er vist med stiplete linjer. Resultater fra ungetellinger er med fylte sirkler og 95% konfidensintervaller.
Figur tmp8Nftv8_html_c15696981537a067.png