Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.29. Modellert utvikling for Grønlandshavsbestanden av grønlandssel. Grønn kurve viser utvikling for totalbestanden, oransje kurve viser utviklingen i ungeproduksjonen. 95% konfidensintervaller er vist med stiplete linjer. Resultater fra ungetellinger er med fylte sirkler og 95% konfidensintervaller .
Figur tmp8Nftv8_html_d1a286a7e26a359d.png