Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Standardisert modellfeil for saltholdighet (øverst) og temperatur (nederst) fra NK800 (venstre) og A160 (høyre) for alle måledypene angitt i meter langs vertikalaksen. At feilen er standardisert betyr at den midlere modellfeilen (bias) er dividert med standardavviket til målingene, dvs. at fargeskalaen angir modellfeilen i antall standardavvik. Grønnfargen betyr bra overenstemmelse mellom modell og målinger, mens blåfarge betyr at modellen underestimerer noe.
fig9b_E39_stat-buoys-depths_buoys-high-vert-res_temperature-mean-error-standardized.png