Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 39. Multivariant correspondance analysis (CA) av 51 fettsyrer fra A) ovarieprøver, B) prøver av testis og C) muskelprøver av torsken. I tillegg er total mengde fettsyrer (TFA), leverindeks (HSI), gonadeindeks (GSI), kjønn og fiskelengde inkludert i analysene. Ovarie og testis omfatter prøver fra torsk i både 2018 og 2019, mens muskelprøvene kun er fra 2019. CA for muskelprøvene er gjort samlet på både hunn- og hannfisk. I loading-plottene vises kun de variablene som ligger over gjennomsnittet for loading-verdier og derfor bidrar mest til grupperingen i CA. Summen av prosentverdier for de to CA-aksene angir andel av den totale variasjonen i datasettet som forklares samlet av CA1 og CA2. Dette utgjør 58, 65 og 67 % for analysen av henholdsvis ovarier, testis og muskel.
Figur file_html_c3793c90a1a873af.jpg