Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Mengde egg med diameter tilsvarende torsk på eggstasjoner i undersøkelsesområdene på Smøla fra 2015 til 2019. Eggmengde er gitt som gjennomsnitt med standardavvik for tre eggtokt gjennom gytesesongen, med unntak av 2015 da kun ett tokt ble gjennomført ved prosjektstart seint i mars. Nummerering av eggstasjoner tilsvarer posisjonene i figur 4 og tabell 1.1 i Vedlegg 1. Stasjon 40 var ikke inkludert i undersøkelsene i 2015.
Figur file_html_cdb33b9d4a00a5cc.jpg