Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3. Eggdata fra undersøkelsene hovedområdet (Lauvøysvaet og Glasøysvaet) og i referanseområdet Åkvika i 2019. Tall i sirklene viser gjennomsnittlig antall egg pr. håvtrekk på en stasjon for de tre undersøkelsene i 2019, mens farge i sirkelen angir hvor stor andel av eggene som var egg i Stadium 1. Brun skravering angir gyteområde pr. 1. mars 2016. Kilde: https://www.fiskeridir.no
Figur file_html_eed30ec56af2f51d.jpg