Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16: Konsentrasjoner av sum dioksiner og dioksinlignende PCB, sum non-ortho PCB, sum mono-ortho PCB og sum dioksiner og furaner (ng TE/kg v.v.) i lever av hyse (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per stasjon. Rød horisontal strek, EU og Norges grenseverdi for sum dioksiner og furaner er ved 20 ng TE/kg v.v.; firkant, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; +, median. Lever, brunt; filet, grønt. Stasjonene er nummerert i stigende rekkefølge fra sør mot nord (1: Skagerrak, 2-10: Nordsjøen, 11-17: Norskehavet, 18-29 Barentshavet) og angir åpent hav (.1), ved kysten (.2) eller i en fjord (.3) , se også tabell 4 og figur 1.
Figur file_html_48f6e69a20fd9dc2.png