Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 17: Konsentrasjoner av sum PCB6 (µg/kg v.v.) og de tre dominerende kongenere PCB-138, -153 og -180 i lever av hyse (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per stasjon. Rød horisontal strek, EU og Norges grenseverdi for sum PCB6 er ved 200 µg/kg v.v.; firkant, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; +, median. Lever, brunt; filet, grønt. Stasjonene er nummerert i stigende rekkefølge fra sør mot nord (1: Skagerrak, 2-10: Nordsjøen, 11-17: Norskehavet, 18-29 Barentshavet) og angir åpent hav (.1), ved kysten (.2) eller i en fjord (.3), se også tabell 4 og figur 1.
Figur file_html_5fef90fd1ab00015.jpg