Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 11: Konsentrasjoner av totalarsen og uorganisk arsen (mg/kg v.v.) i korresponderende filetprøver av hyse (Melanogrammus aeglefinus) prøvetatt i norske hav-, kyst- og fjordområder i 2015-2019, vist per stasjon. Firkant, gjennomsnitt; søyle, konfidensintervall; feilfelt, datasett non-outlier range; +, median. Totalarsen filet, brunt; uorganisk arsen filet, grønt. Stasjonene er nummerert med et system som speiler breddegrad (fra sør mot nord (1: Skagerrak, 2-10: Nordsjøen, 11-17: Norskehavet, 18-29 Barentshavet) og dersom stasjonen ligger i åpent hav (.1), ved kysten (.2) eller i en fjord (.3), se også tabell 4 og figur 1. Viser kun arsenkonsentrasjoner i individer som ble analysert for uorganisk arsen. Derfor kan verdiene for totalarsen være forskjellig fra verdiene i figur 9.
Figur file_html_c5c8139b299b38fa.png