Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 1. Topp, venstre: Antall produserte luselarver per time fra alle anlegg innen produksjonsområde 1 i perioden 2012 til 2021. De grønne skraverte feltene indikerer utvandringsperioden for postsmolt (40dager). Topp, høyre: Tidsutviklingen av antall smittsomme kopepoditter i produksjonsområdet i 2020 (stiplet linje) og 2021 (heltrukken linje), beregnet med den hydrodynamiske spredningsmodellen for lakselus. De grønne skraverte områdene markerer tidsrommet for smoltutvandring. Grønne horisontale linjer markerer tidsrommet da lusegrensa er 0.2 voksne hunnlus per fisk, ROC-indeks perioden og tidsrommet da vi har observasjoner av lus på fisk fanget i trål, garn/ruse eller smoltbur. Bunn: Tetthet av smittsomme kopepoditter mellom overflaten og 2m dyp for en 30-dagers periode sentrert rundt tidspunkt for 50% smoltutvandring i 2020 (venstre) og 2021 (høyre). Figurene viser antall per kvadratmeter. Beregningen er gjort med den hydrodynamiske spredningsmodellen for lakselus. Skalaen går til 2, i de gule områdene kan verdiene være betydelig høyere.
Figur 1.jpg