Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. De brede panelene viser tidsserie av overflatesaltholdighet (1 m dyp) fra måledata (lilla punkter) sammen med NorKyst800 Hindcast (blå linje), Operasjonell (grønn), Lus (rød) og Lus2 (sort) fra Sognesjøen (øverst) og Ingøy (nederst). De tre panelene under tidsseriene viser fra venstre: a) spredningsplott (observert og modellert verdi til samme tid plottet mot hverandre), b) q-q-plott (kvantil-kvantil-plott) der observerte og modellerte verdier først er arrangert i stigende rekkefølge og deretter plottet mot hverandre) og c) frekvensdiagrammer for modellens avvik i forhold til måledataene (verdi 0 vil bety ingen forskjell mellom måling og modell).
fig7b_model_eval_times_salt_001m_ING.png