Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Simulert konsentrasjon av utlekket kobber fra oppdrettsnøter langs norskekysten. A: Midlere konsentrasjon i løpet av et år (ekskludert de første 50 dager), som viser høy fortynning utenfor grunnlinjen, men større konsentrasjon i oppdrettsintensive fjorder. B: Konsentrasjon av kobber dag for dag på tre utvalgte posisjoner (se kart til venstre), som viser at konsentrasjonen stiger inntil det dannes en likevekt mellom vannutskiftning og tilført kobber.
Figur file_html_7a43a65a75740def.png