Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 29 : Bunntrålindeks for gytebiomasse av kysttorsk i stratum Ullsfjord Lyngen fra Havforskningsinstituttets årlige Kysttokt (august-september). Data på modning mangler fra 2022 og indeksen vises derfor bare frem til 2021. Feilstablene viser 5 og 95 %-kvantilene, mens punktestimatene er middelverdi over 500 bootstrap-iterasjoner i estimeringsprosessen. Større usikkerhet er generelt forbundet med større variasjon i torskefangster innenfor stratumet. Kartet til høyre viser området som er inkludert i stratumet.
Toktindeks_Ullsfjord_Lyngen_04-28_04-29_medKart.jpg