Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 12 : Bunntrålindeks for gytebiomasse av kysttorsk i stratum Porsangen fra Havforskningsinstituttets årlige Kysttokt (oktober-november). Data på modning mangler fra 2022 og indeksen vises derfor bare frem til 2021. Feilstablene viser 5 og 95 %-kvantilene, mens punktestimatene er middelverdi over 500 bootstrap-iterasjoner i estimeringsprosessen. Den store usikkerheten i 2010-estimatet skyldes at det var stor variasjon i trålfangstene innenfor stratumet. Kartet til høyre viser området som inngår i stratum Porsangen.
Figur file_html_578b8bca760519b7.png