Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 33 : Bunntrålindeks for gytebiomasse av kysttorsk i stratum Balsfjord fra Havforskningsinstituttets årlige Kysttokt (oktober-november). Data på modning mangler fra 2022 og indeksen vises derfor bare frem til 2021. Feilstablene viser 5 og 95 %-kvantilene, mens punktestimatene er middelverdi over 500 bootstrap-iterasjoner i estimeringsprosessen. Kartet til høyre viser området som inngår i stratum Balsfjord.
Figur file_html_877ca0c983c0387f.png