Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2 : Bunntrålindeks for gytebiomasse av kysttorsk i stratum Tana fra Havforskningsinstituttets årlige Kysttokt (oktober-november). Data på modning mangler fra 2022 og indeksen vises derfor bare frem til 2021. Feilstablene viser 5 og 95 %-kvantilene, mens punktestimatene er middelverdi over 500 bootstrap-iterasjoner i estimeringsprosessen. Den store usikkerheten i 2015-estimatet skyldes stor variasjon i torskefangster innenfor stratumet. Kartet til høyre viser området som inngår i stratum Tana.
Figur file_html_8d8a0b770dd86134.png