Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 24 : Bunntrålindeks for gytebiomasse av kysttorsk i stratum Kvænangen fra Havforskningsinstituttets årlige Kysttokt (oktober-november). Data på modning mangler fra 2022 og indeksen vises derfor bare frem til 2021. Feilstablene viser 5 og 95 %-kvantilene, mens punktestimatene er middelverdi over 500 bootstrap-iterasjoner i estimeringsprosessen. Den store usikkerheten i 2021-estimatet skyldes data fra en stasjon i Reisafjorden der det ble målt en stor mengde stor torsk. Kartet til høyre viser området som inngår i stratum Kvænangen.
Figur file_html_b1799491b3687941.jpg