Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 38 : Bunntrålindeks for gytebiomasse av kysttorsk i stratum Andfjord Vågsfjord fra Havforskningsinstituttets årlige Kysttokt (oktober-november). Data på modning mangler fra 2022 og indeksen vises derfor bare frem til 2021. Feilstablene viser 5 og 95 %-kvantilene, mens punktestimatene er middelverdi over 500 bootstrap-iterasjoner i estimeringsprosessen. Kartet til høyre viser området som inngår i stratum Andfjord Vågsfjord.
Figur file_html_eae860ad57129370.png