Gå til hovedinnhold

FH 2008-8 Analysis of European eel (Anguilla anguilla) time series from Norway

Sammendrag

Den europeiske ålen er en felles ressurs som deles av alle land med kyststripe i Europa og Nord-Afrika. Med bakgrunn i ulike tidsserier av overvåkingsdata har det vist seg at rekrutteringen av ålelarver har blitt redusert dramatisk de senere år. Grunnet denne dramatiske nedgangen i populasjonsstørrelse og rekruttering, ble arten i 2006 ført opp på Norsk Rødliste som kritisk truet (CR). Direktoratet for naturforvaltning stilte derfor i 2007 midler til disposisjon for Universitetet i Oslo og Havforskningsinstituttet, slik at de kunne sammenstille informasjon om ål i Norge og få gjennomført statistiske analyser av de to tidsseriene som finnes på ål i henholdsvis ferskvann og saltvann.