Gå til hovedinnhold

Truet ålegressforekomst i indre Viksfjord, Larvik (Rapport fra Havforskningen nr. 21 - 2014)

Sammendrag

Undersøkelser 2011-2013 i forbindelse med skjøtsel. Viksfjorden, Larvik kommune, huser store ålegressforekomster av nasjonal viktighet, samt verdifulle grunne bløtbunnsområder og naturvernområder, inkludert et fuglereservat. Samtidig truer årvise oppblomstringer av grønnalger ålegresset og det rike fuglelivet innerst i Viksfjorden. Ålegress er en prioritert art og naturtype og Fylkesmannen gir tilskudd til utarbeidelse av tiltaksplaner for skjøtsel av ålegress.