Gå til hovedinnhold

PELFOSS – PELagic Fish Observation System Simulator

Sammendrag

PELFOSS har utviklet en observasjonssystem-simulator for pelagisk fisk i Norskehavet. Simulatoren er en dataløype der romlig fordeling av fiskebestander fra en økosystemmodell er benyttet til å simulere ulike tokt. Disse er igjen blitt brukt til å estimere mengde fisk ved hjelp av bestandsestimeringsprogrammet StoX. Simulatoren er testet på ulike toktdesign, både de overvåkingstokt som i dag blir gjennomført ved Havforskningsinstituttet, og varianter av disse i tid og rom. Det er også definert helt nye tokt med utgangspunkt i innrapporterte fangster fra fiskeflåten.