Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.18 Vertikalfordeling av planktonbiomasse (gjennomsnittlig tørrvekt i g per m3) for størrelsesfraksjonen mellom 0.18 og 1 mm. Sorte punkter og heltrukne linjer er data for perioden mellom høst- og vår-jevndøgn (vinterdata), grå punkter og linje er data fra perioden mellom vår- og høstjevndøgn (sommerdata). Stiplede linjer viser kumulativ andel av total. For denne størrelsesfraksjonen finnes for eksempel mer enn ~50 % av total biomasse i øvre 25 m om sommer, mens mer enn 50% av biomasse finnes i øvre ~400 m om vinter. Figuren er basert på gjennomsnittlige biomassetettheter per dybdeintervall i tilgjengelige prøver tatt med 1 m2 MOCNESS planktontrål i Norskehavet.
Screen Shot 2021-10-04 at 13.44.21.png