Gå til hovedinnhold

Får oppdrettslaks nok oksygen i merdene?


laksoverlys1

Ny doktorgrad: Mette Remen disputerer for ph.d.-graden tirsdag 30. oktober ved Universitetet i Bergen. Hun disputerer med avhandlingen: "The oxygen requirement of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the on-growing phase in sea cages".

Tilstrekkelig tilgang på oksygen er helt nødvendig for at laks i oppdrett skal vokse godt og ha god velferd, men kunnskapen om laksens oksygenbehov har vært mangelfull. I doktorgradsarbeidet har hun blant annet kartlagt laksens oksygenbehov med tanke på fôrinntak og vekst, undersøkt ved hvilket nivå laksen blir fysiologisk stresset og i hvilken grad laks kan tilpasse seg perioder med suboptimale oksygennivå (kalt hypoksi).

Avhandlingen baserer seg på tre karforsøk med laks (0.2 -1 kg). I de to første forsøkene ble det fokusert på en situasjon som kan oppstå i oppdrettsanlegg på sensommer/høst når laksens oksygenforbruk er høyt. Når tidevannstrømmen snur (ca. hver 6. time), kan vanngjennomstrømmingen og oksygentilførselen til merdene bli for lav. I forsøkene ble laksen utsatt for slike hypoksiperioder (2 t hver 6. t) av ulik alvorlighetsgrad (40-70% O2) ved 16 °C. Laksens appetitt, fordøyelse, vekst og fysiologiske tilstand ble observert, og grenseverdier for redusert vekst og fysiologisk stress ble bestemt. Evnen til å tilpasse seg hypoksi ble undersøkt ved å sammenligne den akutte responsen med responsen etter langvarig tilvenning (21-68 dager). Det siste forsøket fokuserte på effekten av temperatur (6-18 °C) på laksens fôrinntak, oksygenforbruk og den kritiske oksygenmetningen, dvs. grenseverdien for fysiologisk stress.

Resultatene tyder på at laksens vekst reduseres dersom oksygennivået faller under 70% O2 ved 16 °C, og at fysiologisk stress oppstår ved O2< 60%. Tilpasning endrer ikke grenseverdiene, men de negative effektene reduseres over tid som følge av at stressresponsen nedreguleres og at laksen spiser mer i perioder med gode oksygenforhold. Vannets temperatur er imidlertid viktig for hvor grensene går: den kritiske oksygenmetningen økte eksponentielt når temperaturen økte fra 6 til 18 °C. Doktorgradsarbeidet har bidratt til en økt forståelse av hvordan laksens vekst og velferd påvirkes av oksygensvingninger i oppdrettsmerdene.

Personalia:

Mette Remen
Mette Remen er født i 1980 i Trondheim. Hun har bachelorgrad i biologi fra NTNU (2004) og mastergrad i havbruksbiologi fra Universitetet i Bergen (2006). Arbeidet med doktorgraden er utført ved Havforskningsinstituttet (HI) og Institutt for biologi, UiB. Hovedveileder har vært Dr. Frode Oppedal (HI), medveiledere har vært Rolf Erik Olsen (HI) og Prof. Albert K. Imsland (UiB/Akvaplan-NIVA). Finansiert av CREATE, senter for forskningsbasert innovasjon i akvakulturteknologi.

Tidspunkt og sted for disputas:

30.10.2012, kl. 10:15. Auditoriet, VilVite, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen.

Prøveforelesning over oppgitt emne: ”Dead zones- causes and consequences of increasing ocean hypoxia”. ble avholdt 3. oktober.