Gå til hovedinnhold

Miljøgifter, oljeforurensning og fettinnholdet i torsk


torsk 1

Ny doktorgrad: Mari Bratberg disputerer for ph.d.-graden fredag 12. oktober ved Universitetet i Bergen. Hun disputerer med avhandlingen: “Effects of oil compounds and persistent organic pollutants (POPs) on phospholipid composition in liver and brain of Atlantic cod (Gadus morhua)”.

Bratbergs avhandling er basert på en eksperimentell studie av torsk som ble eksponert for forskjellige blandinger av miljøgifter og olje. Sammensetningen av de forskjellige typene lipider og fettsyrer i lever og hjerne til de eksponerte fiskene ble sammenlignet med fisk som ikke hadde vært eksponert.

Fisk i Nordsjøen og langs norskekysten opplever forurensning både fra historiske utslipp av miljøgifter, og nyere utslipp fra oljeindustrien. En rekke negative konsekvenser av slik forurensning er påvist i fisk, blant annet forandringer i cellemembranen. Cellemembranen er bygget opp av bl.a. forskjellige typer fettstoff, eller lipider, som igjen kan inneholde fettsyrer av forskjellig lengde og metningsgrad. Tidligere studier har vist at miljøgifter kan endre egenskaper som viskositeten til biologiske membraner, og fisk fanget nær oljeplattformer i Nordsjøen har hatt annerledes fettsammensetning enn fisk fra ”renere” områder.

Bratberg analyserte opptak og metabolisme (stoffskifte) av miljøgiftene i torsken. I tillegg ble reguleringen av gener som er involvert i biosyntesen av fosfolipider, metabolisme av fremmedstoffer og oksidativt stress studert. I motsetning til tidligere studier, var det ingen store forskjeller i lipidsammensetningen etter de forskjellige behandlingene. Likevel viste kjemiske analyser at det ikke var noen tvil om at fisken hadde tatt opp stoffene den hadde blitt utsatt for, og at metabolismen av de forskjellige miljøgiftene var avhengig av dose og om fisken var eksponert for én eller flere typer stoffer. Blant annet var det sammenheng mellom nivået av metabolitter av polyaromatiske hydrokarbon fra olje i gallen, og dosen klorerte, bromerte og fluoerte forbindelser fisken hadde fått.

Selv om studien ikke kan konkludere med om olje og miljøgifter påvirker cellemembranen til torsk, er arbeidet med på å vise at det er viktig å studere effektene av de komplekse blandingene av miljøgifter som fisk i naturen opplever, fremfor å kun se på virkningene av ett og ett stoff.

Personalia:

Mari Bratberg er født i 1983 i Bergen. Hun har master i kjemi fra UiB (2008). Arbeidet med doktorgraden er utført ved Havforskningsinstituttet og Institutt for biomedisin, UiB. Hovedveileder har vært Knut Teigen, Institutt for biomedisin, medveiledere har vært Sonnich Meier, Havforskningsinstituttet og Signe Steinkopf, Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen: 12.10.2012, kl. 09.30. Oppgitt emne: "Eicosanoids as signal molecules and the consequences of their chemically-induced modulations".

Sted: Stort Auditorium, sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Tidspunkt og sted for disputasen: 12.10.2012, kl. 13.00, Stort Auditorium, sentralblokken, Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.
 
 
Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.