Gå til hovedinnhold

Hovedkilder og drivere for kvikksølv i norske fiskearter


HI 035644

Brosme

Fotograf: Jan Helge Fosså / Havforskningsinstituttet

Atabak Mahjour Azad disputerer 26.09.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ‘’Mercury in fish from the North East Atlantic: sources, bioaccumulation dynamics and co-occurrence with selenium’’.

Kvikksølv er et giftig tungmetall som finnes i små mengder i jordskorpen. Generelt er sjømat den viktigste kilden til kvikksølveksponering for mennesker, og kvikksølv er den viktigste årsaken til advarsler som gjelder sjømatinntak. Derfor er målinger av kvikksølvnivå i sjømatarter og det å forstå prosessene som regulerer variasjonen i kvikksølvnivå, veldig viktig for sjømattrygghet.

I dette doktorgradsprosjektet har Atabak Azad undersøkt nivåene av kvikksølv og selen i flere kommersielt viktige fiskearter fra norske farvann. Kvikksølvnivået i fisk økte fra nord mot sør i de fleste arter, og dette mønsteret var uavhengig av kvikksølvforurensning i miljøet. Fiskearter samlet inn fra fjorder og kystområder inneholdt høyere kvikksølvnivå sammenlignet med samme art som ble prøvetatt i åpent hav. Selennivå var positivt korrelert med kvikksølvnivå.

For å undersøke effekten av en industriell punktkilde på kvikksølvnivåene i et fjordmiljø, ble nivåer av kvikksølv målt i sjøvann, sediment og sjømatarter (fisk og krepsdyr) fra Hardangerfjorden, der industrielle utslipp i Sørfjorden har forurenset sjøbunnen med store mengder kvikksølv. Det ble funnet forhøyede nivåer av kvikksølv, med økende nivåer fra åpent hav mot punktkilden i Sørfjorden, den ene av de innerste fjordarmene. Kvikksølvnivået i fisk var imidlertid like høy i den andre fjordarmen, i Eidfjord, mens sedimentet var ti ganger mindre forurenset.

I Sognefjorden, der det ikke er noen stor forurensningskilde, var det et lignende mønster der kvikksølvnivåene i fisk økte fra åpent hav mot indre Sognefjorden, mens kvikksølvnivåene målt i sedimentprøver var svært lave. Brosme fra Sognefjorden inneholdt kvikksølv over Norges grenseverdier, og basert på disse funnene advarer nå Mattilsynet mot å spise brosme fra Sognefjorden. Funnene tyder på at ikke bare forurensning, men også fjordforhold spiller en viktig rolle for kvikksølvnivåer i fisk.

Personalia

Atabak Azad er født (1980) og oppvokst sør i Iran. Han har en bachelorgrad i marinbiologi fra Tehran, Iran og mastergrad i ernæring av akvatiske organismer fra Universitetet i Bergen (2011–2013). Ph.D.-prosjektet hans ble finansiert av UiB og Havforskningsinstituttet og ble gjennomført ved HI, forskningsgruppen for Fremmed- og smittestoff. Veiledere for avhandlingen har vært Amund Måge, Sylvia Frantzen og Lise Madsen.

Tid og sted: 

26.09.2019 kl. 13:15, Auditorium 5, Realfagsbygget, Allégaten 41, Bergen, Norge

Kontakt:

Atabak M. Azad, mob. 483 68 148, Atabak.Azad@uib.no