Gå til hovedinnhold

Torskens jakt på lodde i det tredimensjonale havrommet


Doktorgradbilde 2
Fotograf: Maria Tenningen / HI

Johanna Fall disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 27.05.19 med avhandlingen "Drivers of variation in the predator-prey interaction between cod and capelin in the Barents Sea".

I Barentshavet lever noen av verdens største fiskebestander, inkludert nordøstarktisk torsk. Torsken spiser mange forskjellige byttedyr, men lodde, en liten energirik og lettfordøyelig stimfisk, er spesielt viktig. Dessverre for torsken, som liker seg best på havbunnen, lever lodda for det meste høyere oppe i vannsøyla og er derfor ikke alltid så lett å få tak i. I avhandlingen har Johanna Fall koblet teoretiske modeller på adferd med store datamengder samlet inn på tokt for å få innsikt i hva som styrer variasjon i torskens spising av lodde.

Det er særlig mengden fisk som bestemmer torsken og loddas utbredelse og hvor mye de overlapper geografisk. I de senere årene med mye torsk har artene overlappet to steder i vinterhalvåret – i nord hvor umoden lodde overvintrer, og langs kysten av Finnmark og Russland hvor moden lodde gyter. Om høsten har torsken vært utbredt over hele Barentshavet, mens lodda har vært konsentrert på et mindre område øst for Svalbard. Om høsten befinner altså ingen lodde seg i torskefrie soner, noe som betyr at all lodde kan risikere å bli spist.

Imidlertid er det stor forskjell mellom torskene i hvor mye lodde de spiser, og noe overraskende er ikke mengden lodde rundt hver torsk så avgjørende. Siden torsken har samme kroppstemperatur som omgivelsene, fordøyer den maten svært sakte i det kalde Barentshavet. Antagelig spiser ikke torsken hver dag, men bruker mesteparten av tiden på å fordøye. Forholdene må også ligge til rette for at torsken kan få tak i den lodde som er der. Torsken bruker synet for å jakte på lodde. Når det lysner, vandrer lodda nedover i vannsøyla til mørkere vann, men på banker og bankskråninger er det nok lys helt ned til bunnen til at torsken kan oppdage lodda. I disse områdene finner vi mest torsk, og det er også her de spiser mest lodde.

Avhandlingen har frambrakt kunnskap om utbredelsen til lodde og torsk og torskens predasjonsadferd som kan bidra til å styrke fiskeriforvaltningen av begge artene.

Personalia

Johanna Fall

 

Johanna Fall (f. 1987) fra Skåne i Sverige, tok mastergrad i akvatisk økologi i ved Universitetet i Bergen  i 2011. Under doktorgradsarbeidet har hun vært ansatt ved Havforskningsinstituttet (HI), med Edda Johannesen (HI), Øyvind Fiksen (UiB) og Geir Odd Johansen (HI) som veiledere. Arbeidet var en del av CODFUN-prosjektet, finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Edda Johannesen.

 

Prøveforelesning

Tid og sted: 20.05.2019 kl. 12:15 i Seminarrom K3, Blokk B, Biologen, Thormøhlens gate 53A, Bergen

Oppgitt emne: Ecosystem-based management - how, why, or why not?

Disputas

Tid og sted: 27.05.2019 kl. 10:15 i Auditoriet, VilVite, Thormøhlens gate 51, Bergen

Alle interesserte tilhørere er velkomne!