Gå til hovedinnhold

Fiskevelferd i snurpenotsfiske av makrell


HI 040163

Makrell (Scomber scombrus) fra HIs makrell- og økosystemtokt.

Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / HI

Neil Anders disputerer 31.03.20 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Fish welfare in mackerel purse seine fisheries".

Å fange fisk fra havet til bruk i mat kan være en stressende opplevelse for dyrene. Stress under slike prosedyrer kan ha viktige implikasjoner. Neil Anders har undersøkt velferden til makrell når de er fanget ved hjelp av kommersielle snurpenøter, og kommet frem til hvordan velferden påvirker den påfølgende overlevelsen og kvaliteten på kjøttet.

Makrell er en viktig ressurs for den norske villfangst-fiskeindustrien. Makrell fanges i hovedsak ved hjelp av snurpenot, men det er en skjør art. Det betyr at kvaliteten på kjøttet kan bli negativt påvirket, eller at man kan se en høy dødelighetsrate som et resultat av dårlig behandling av makrellen når den blir fanget. Ved å bevege seg mot en behandling som er mer fokusert på velferden til makrellen, kan vi se både profitable og bærekraftige forbedringer for villfangstindustrien.

I avhandlingen har man gjennom flere felt- og merdforsøk undersøkt makrellens stressrespons i forbindelse med fangst. Resultatene viser at trenging har en negativ påvirkning på kvaliteten på fiskekjøttet og overlevelse, avhengig av trengingstetthet og -varighet. Endringer i svømmeatferd kan brukes som en tidlig indikator på trengingsstress. Videre viser undersøkelsene at ved å bruke en ny metode for å slippe uønsket fangst fra nota, kan man bedre ta vare på fiskens velferd, og man har nå begynt å undersøke humane slaktemetoder av makrell. Resultatene gir grunnlag for mer velferdsbevisste fangstmetoder i ringnotfiske etter makrell.

Neil Anders. Foto: N. AnjumPersonalia

Neil Anders er født og oppvokst i Nordvest-England. Han har tidligere jobbet som tekniker på laboratorium og som vitenskapelig fiskeobservatør i de sørvest-atlantiske og antarktiske havene. Neil har en mastergrad i fiskeribiologi og forvaltning fra Universitetet i Bergen. I 2016 begynte han sitt arbeid på en PhD i samarbeid med Havforskningsinstituttet og CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Processing technology). Ved HI har han hatt Mike Breen, Aud Vold og Arill Engås som veiledere.

Prøveforelesning

Tid/sted: 12. mars 2020 kl. 10:15 på K3, Biologen, Thormøhlens gate 53 B i Bergen.

Disputas

Tid/sted: 31. mars 2020 kl. 11:15–13:45 
NB!  Pga. koronasituasjonen foregår disputasen via videokonferanse (link: https://uib.zoom.us/j/198815965).

The defence will take place online, and the audience can join using this link: https://uib.zoom.us/j/198815965. The room will be open at 11:00. The members of the audience are kindly requested to mute their microphones and turn of their cameras when entering the meeting. At the end of the defence, a possibility will be given for the audience to ask questions. These can be sent using the chat function in Zoom when the chair of the defence opens for questions.