Gå til hovedinnhold

Klebsiella pneumoniae i norske farvann


petriskål med multiresistente bakterier

Illustrasjonsfoto – multiresistente bakterier.

Fotograf: Torhild Dahl / HI

Fredrik Håkonsholm disputerer for ph.d-graden i helsevitenskap ved UiT og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Klebsiella pneumoniae in the marine environment” den 26. april 2023.

Klebsiella pneumoniae er en bakterie som kan forårsake infeksjoner hos mennesker, spesielt hos pasienter innlagt på sykehus. Denne arten er ofte resistent mot klinisk viktige antibiotika, og infeksjoner kan derfor være utfordrende å behandle. 

I dette doktorgradsarbeidet undersøkte vi forekomsten av K. pneumoniae i prøver av skjell, fisk, sedimenter og sjøvann samlet inn fra norske farvann. Resultatene viser at K. pneumoniae kan forekomme i skjell og sjøvann fra kystnære områder. Noen få av stammene som ble isolert fra disse kildene var resistente mot klinisk relevante antibiotika og hadde gener som er forbundet med infeksjon hos mennesker. Dette arbeidet viser også at K. pneumoniae isolert fra norske farvann kan ligne de som forårsaker infeksjoner hos mennesker. 

Denne studien viser at sjømat og det marine miljø potensielt kan fungere som en kilde for sykdomsfremkallende bakterier og antibiotikaresistens til mennesker. 

mann i hvit lab-frakkPersonalia 

Fredrik Håkonsholm (f. 1987) har en mastergrad i mikrobiologi fra Universitetet i Bergen.
Han har siden 2019 vært PhD-kandidat ved Universitetet i Tromsø (UiT), Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, og har gjennom hele PhD-perioden arbeidet ved Havforskningsinstituttet (HI) i Bergen. Hovedveileder var Bjørn Tore Lunestad (HI) og biveiledere Cecilie S. Svanevik (HI), Nachiket P. Marathe (HI) og Arnfinn Sundsfjord (UiT). 

Disputas

Tid: 26.04.23 kl 12.15–16.00
Sted: Strømmes fra møterom Vågen, Havforskningsinstituttet, Nykirkekai 1, Bergen

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15:
“Plastics in the sea – Importance as surfaces for microbial colonisation and effects on the development or spread of antimicrobial resistance”.
Prøveforelesningen strømmes her/ The trail lecture will be streamed here!

Disputasen starter kl. 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here!
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i ett døgn. / A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Avhandlingen er tilgjengelig her / The doctoral thesis

Bedømmelseskomité

  • Professor Marko Virta, Department of Microbiology, Helsinki One Health, Helsinki Institute of Sustainability Science –  1. opponent
  • Ph.d. Christina Gabrielsen Ås, Avdeling for medisinsk mikrobiologi, St. Olavs hospital HF – 2. opponent
  • Førsteamanuensis Christian Lentz, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – komitéleder
  • Disputasleder: Professor emeritus Tore Jarl Gutteberg, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet