Gå til hovedinnhold

Global utvikling


Forskningsfartøyet

Forskningsfartøyet "Dr. Fridtjof Nansen"

Fotograf: Christine Fagerbakke / HI

Programmets overordnede mål er å utvikle kunnskap, havbaserte tiltak og havforvaltning som kan sikre havet vi trenger for fremtiden vi ønsker. 

Programbeskrivelse  

Gjennom vitenskapelige nettverksprosjekter og institusjonelt samarbeid bistår vi utviklingsland med bærekraftig utnyttelse av marine ressurser. Programmet gir vitenskapelig støtte primært innen fiskeri, havbruk, mattrygghet og ernæring samt helhetlig havforvaltning. Programmet har prosjekter som spenner fra Antarktis til Afrika, Asia og Latin-Amerika og adresserer mulige nye og fremtidige globale ressurser i tillegg til bærekraften til dagens menneskelige aktiviteter knyttet til havet. 

Innvirkning

Programmet (etablert i 2017) og dets forgjengere (siden 1965) har drevet kapasitetsbygging og etablert vitenskapelige nettverk med en rekke land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Vitenskapelig støtte har blitt gitt til fiskeriforvaltning i mange land og flere regioner. Havbruksprosjekter og fokus på mattrygghet har økt de siste årene. Programmet har også bidratt til kartlegging og forståelse av nye ressurser som antarktisk krill, mesopelagisk fisk og akvakultur på lavere trofisk nivå. 

Kjernevirksomhet

Data/overvåking 

Havforskningsinstituttet leverer vitenskapelige tjenester og forskningsfartøytjenester til Nansenprogrammet finansiert av Norad og koordinert av FAO. Forskningsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen overvåker fiskeriressurser og samler inn mange typer data til det tilknyttede vitenskapsprogrammet. Havforskningsinstituttet er vertskap for et eget datasenter for Nansenprogrammet og betjener samarbeidsland og FAO. Data og overvåking i andre prosjekter håndteres etter standard HI-prosedyrer. 

Forskning 

Forskning er en grunnleggende byggestein for bærekraftig havforvaltning. Felles publikasjoner med forskere fra samarbeidsland og innspill til forvaltningsplaner baserer seg på utført forskning. Programmets globale rekkevidde åpner muligheter for komparative studier fra ulike regioner, og fyller viktige hull og "hvite flekker" på det globale havkartet over ressurser, muligheter og trusler.

Råd 

Råd til fiskeriforvaltningen gis gjennom samarbeid med Fiskeridirektoratet, FAO, regionale fiskeriorganer og nasjonale institusjoner i samarbeidsland. Det er også samarbeid med Veterinærinstituttet om rådgivning til havbruk og med Norad om råd på strategisk nivå. 

Fremtidige utfordringer

Det globale havmiljøet er utsatt for økende påvirkning fra stadig mer menneskelig aktivitet, spesielt i kystsonen. Global matsikkerhet krever mer produksjon fra havet, og nye havnæringer, inkludert havbasert fornybar energi, vokser og krever tilgang til areal. For å møte disse og andre utfordringer har bærekraftig havplanlegging blitt et overordnet tema for FNs havforskningstiår for bærekraftig utvikling basert på anbefalinger fra Havpanelet. For å kunne gi vitenskapelig støtte til slike aktiviteter, er det behov for å utvide kompetansen som er involvert i programmet.


FNs bærekraftsmål