Gå til hovedinnhold

Pigghåtoktet 2022

— Et samarbeidstokt mellom Havforskningsinstituttet og Måløy Videregående Skole, med opplæringsfartøyet MS Skulebas Senior

1 - Bakgrunn

Pigghå er en datafattig og rødlistet art som historisk har gitt grunnlag for et stort fiskeri med årlige landinger på mer enn 40 000 tonn i mer enn 40 år. Etter langvarig overfiske og etterfølgende bestandssammenbrudd har det nå i en del år vært tegn til vekst i bestanden. En analyse av alderssammensetningen av pigghå levert på mottak (Albert et al., 2019) indikerer en mye raskere økning i årsklassestyrke enn det den gjeldende bestandsanalysen tilsier. Dette er i tråd med opplysninger fra fiskere flere steder langs kysten, men i mangel av en pålitelig bestandsindeks har det ikke vært vurdert hensiktsmessig hverken å ta den ut av rødlisten eller å lempe på bifangstreguleringene. Resultatet er vedvarende bekymring fra fiskere som ikke får fange en tilsynelatende tallrik ressurs og som opplever å bli hindret i fisket etter andre arter, og med oppdrettsnæringen som opplever rømming som følge av at pigghå rapporteres å beite på død fisk og dermed ødelegge maskene i bunnen av merdene. ICES har gitt råd på bestanden siden 2006, og i 2022 ble det for første gang anbefalt et direkte fiske etter pigghå, begrenset til cirka 17 000 tonn for både 2023 og 2024 (ICES 2022).

Måløy videregående skole eier et autolinefartøy som benyttes til skolebåt for elever på linjen Fiske og fangst. Skolen tok kontakt med Havforskningsinstituttet i november 2020 og presenterte et ønske om et samarbeid for å bidra til et ressurstokt på pigghå. Bakgrunnen var dels at dette er en art som historisk har vært av stor betydning for Måløysamfunnet. Havforskningsinstituttet og Måløy VGS ble enige om å inngå et femårig toktsamarbeid fra og med 2021, der skolen stiller med båt og mannskap, mens Havforskningsinstituttet står for det vitenskapelige opplegget. Etter denne tiden vil videre samarbeid vurderes på nytt. I 2021 ble det første pigghåtoktet gjennomført med gode resultater.

På lang sikt er formålet med toktserien å etablere en bestandsindeks for pigghå basert på fangstrater i standardiserte årlige survey. Toktet samler også inn informasjon om sammensetning av bestanden for å ytterligere underbygge bestandsanalysen.

2 - Fartøy, design, utstyr og prøvetaking

2.1 - Fartøy, bemanning og drift

Måløy videregående skoles opplæringsfartøy "MS Skulebas Senior» er et autolinefartøy bygget i 1974, ombygget og oppgradert i 2005 og 2008. Fartøyet er 34 m langt og 7.5 m bredt og har lugarplass til 21 personer. Det er enkle, men greie fasiliteter om bord med tanke på prøvetaking.

Måløy Videregående skole sørget for skipper, styrmann, stuert og maskinist for toktet. Tolv elever og to lærere var dekksmannskap. Det var bytte av HI-personell, maskinist og lærer underveis i toktet. Fra Havforskningsinstituttet stilte tre deltakere, Tone Vollen, Torfinn Erling Larsen og Hector Andrade.

Det ble drevet 24 timers døgndrift. Elever og lærere gikk 6-6 vakter (6 t jobb - 6 t fri), mens HI-mannskapet gikk 8-8-4-4 vakter (8 t jobb - 8 t fri - 4 t jobb - 4 t fri). Dette ga god informasjonsutveksling mellom vaktlag siden elev- og HI-vaktene forskjøv seg i forhold til hverandre hvert døgn.

2.2 - Dekningsområde og -periode

Toktet skulle dekke området fra Rørvik til Egersund. Det gikk over 26 døgn, kort tid etter skoleårets start. Vi startet med orienteringsmøter, utpakking og rigging av utstyr i Måløy fredag 2 september. Selve toktet startet fra Måløy 5. september og sluttet samme sted 1. oktober.

Toktet var delt i to deler; en nordlig del som dekket området mellom Måløy og Rørvik (1-16 september), og en sørlig del som dekket mellom Måløy og Egersund (16. september-1. oktober).

2.3 - Toktdesign

Toktdesignet for 2022 var i stor grad basert på samme prinsipper som i 2021 (Vollen et al. 2021), med hovedvekt på forhåndsbestemte tilfeldig plasserte stasjoner innenfor et dekningsområde. Formålet er å oppnå lik sannsynlighet for dekning innenfor hvert delområde, men også å geografisk spre de tilfeldige stasjoner over hele undersøkelsesområdet.

Før toktstart ble det ønskede dekningsområdet definert som «fra 10 nm utenfor grunnlinja til 20 nm innenfor grunnlinja, samt innenfor 250 meters bunndyp». Området ble så delt i fire delområder (strata); nord/sør for Måløy og øst/vest for grunnlinja.

I hvert stratum ble det lagt ut et regulært grid, og én stasjon ble plassert tilfeldig i hver gridcelle. Dette ble gjort flere ganger, og med ulike gridcellestørrelser (5x5, 7x7, 10x10, 12x12 og 15x15 nm). På denne måten ble det bygget opp en lang stasjonsliste med mulige stasjoner (Appendiks 1). Faste stasjoner fra 2021 var også inkludert i lista. Alle stasjoner ble plottet i kartprogrammet OpenCPN, og stasjoner som tydelig lå utenfor ønsket dybdeintervall ble fjernet fra lista.

Basert på erfaringer fra 2021 og et ønske om å fiske mer intensivt i områder med pigghå, ble det definert hvor stor andel av stasjonene som skulle komme fra hvert stratum. Antall stasjoner i hvert stratum ble deretter beregnet med utgangspunkt i et ønske om totalt cirka 300 stasjoner på hele toktet.

Ved å beregne «antall mulige stasjoner i listen»/«ønsket antall stasjoner» fikk vi et tall på hvor mange stasjoner som skulle plukkes ut (dvs. brukes) fra lista over mulige stasjoner (eksempel, stratum Nord Ytre: 109/16 = 6.8, dvs cirka hver syvende stasjon skal brukes). For å sikre en god romlig fordeling ble listen sortert på stratum og breddegrad før utplukk av stasjoner ble gjennomført.

Den endelige stasjonslisten for 2022 bestod av 312 stasjoner (tabell 1 og Appendiks 2 «Stasjonsliste»).

Det ble i tillegg satt linestubber på posisjoner hvor fiskere har opplevd å få store fangster av pigghå («hotspot»). Disse posisjonene var enten meldt til Havforskningsinstituttet eller skipper før toktet i 2021, meldt inn under samtale med fiskere underveis i toktene, eller basert på lokal kunnskap om bord (både kaptein og styrmann har deltatt i pigghåfiske tidligere).

Det ble også tatt noen ekstra stasjoner på steder hvor vi hadde fått mye pigghå (n>25) i 2021 og i et område hvor vi ønsket spesielle prøver for et annet prosjekt.

Det ble også satt noen vertikale liner (snik) i Sognesjøen da det ikke var mulig å ta prøver utaskjærs på grunn av dårlig vær. Snik ble brukt for å undersøke om pigghå kunne bli fanget nært overflaten i litt dypere stasjoner (170-230 m).

2.4 - Redskap, setting og ståtid

Hver linestubb bestod av 180 krok av type Mustad 39975DT nummer 12.0 med 1,55 cm mellom krokene. Båten hadde autolinesystem med terylen ile og linetau. Det ble brukt en eldre type Mustad egnemaskin fra 80-tallet. Det ble egnet med hel makrell (størrelse <250 g), og forbruket var cirka 6 kg agn per stubb. Egnemaskinen kuttet biter på cirka 34 mm. Antall krok som gikk ut uten agn ble registrert på de aller fleste stubbene.

Stubbene ble satt med 11 kg kjettinglodd i den ene enden (den enden som ble satt først), og 15 kg dregg + blåse og bøye i den andre (som ble satt sist og dratt først). Det var 4 m fra kjettingloddet til første krok og cirka 21 m fra dreggen til siste krok på lina. Bøya var utstyrt med flagg, refleks, AIS-sender og blink.

Sniken bestod av et 11 kg kjettinglodd og 180 krok line (samme type som ble brukt til setting på bunn), deretter ca 15 meter tau opp til en blåse. For at det skulle bli lettere å få sniken om bord ble det festet på en blåse nr to (ca 7 m tau mellom de to blåsene). Sniken stod altså loddrett under blåsa, med første krok på ca 15 m dyp. For å forenkle tellingen av krok ved haling ble det festet merker på lineryggen for hver 25. krok. Det er mulig kjettingloddet burde være tyngere siden det ble litt ruske på lina under setting.

Hver stubb/snik stod i cirka 30 minutter. Ståtiden ble regnet fra bøya ble kastet ut ved endt setting, til bøya ble tatt inn i båten ved starten på haling.

2.5 - Prøvetaking

Alle pigghå som kom ombord ble registrert med totallengde, vekt, kjønn og modning (spesialstadium i Biotic Editor). Andre ryggpigg ble skåret ut (se prøvetakingsmanualen, Appendiks 2) og frosset. Hos gravide hunner ble antall fostre talt. Det ble også tatt genetikk av et begrenset antall pigghå i hvert statistikkområde. En del fostre ble frosset ned for å studere «multipaternity» blant pigghå. Det ble i tillegg tatt muskel og leverprøver av tre individer nært Bergenområdet til miljøgiftanalyser.

All annen fisk som kom om bord ble registrert til art, samt lengdemålt og veid. Det ble tatt ytterligere mål og prøver av hågjel, svarthå, brosme, lange, kveite, uer og blålange, i henhold til prøvetakingsmanualen.

All fisk som det skulle tas prøver av ble avlivet, enten ved bløgging/utbløding eller ved stikk i hodet. Hvitfisk ble i stor grad tatt vare på til eget konsum (bløgget), mens skater ble satt ut igjen.


2.6 - Prøvetakingsutstyr

Det ble brukt elektronisk lengdemålingsbrett og Fish2Data systemet. Dette var mulig fordi skolen hadde fått lagt opp trådløst nettverk i alle arbeidssoner før toktstart. Hans Victor Koch (HI) kom opp og hjalp til med installasjon av utstyr om bord.

Vi hadde tre Marel Marin-vekter tilgjengelig, en til veiing av kurver (M2200, 0-30 kg, oppløsning 5 g i intervall 0-15 kg og 10 g i intervall 15-30 kg), en til veiing av større fisk (M2400, 0-15 kg, oppløsning 2 g i intervall 0-6 kg og 5 g i intervall 6-15 kg) og en til veiing av små fisk og levervekt etc. (M2400, oppløsning 0.5 g i intervall 0-1.5 kg og 1 g i 1.5-3 kg). Vekta for småfisk ble ikke brukt i 2022.

Annet nødvendig utstyr inkluderte kniver, sakser og pinsetter, samt plastposer, dramsglass og 96 % etanol for å ta vare på pigg, genetikk og miljøgiftprøver. Vi hadde også med oss en laserprinter som ble brukt til å skrive ut både skjemaer og lapper som ble brukt for merking av prøver. Vi brukte primært «vannfast papir» med matt overflate.

En strømmåler av type Aquadopp 300 ble innkjøpt før toktet for å kunne måle strømstyrke og -retning i nærheten av lina. Denne ble festet på ilen, cirka 5 m over dreggen. For at strømmåleren skulle stå så vertikalt som mulig ble det satt to kuler over instrumentet (Figur 2). Strømmåleren kunne ikke stå nærmere dreggen fordi dreggens magnetfelt kunne påvirke sensorene og gi feil i registrerte data. Batteriet på strømmåleren ble byttet cirka 1 gang per uke.

Tre dataloggere som måler dyp og temperatur ble også satt på lina ved starten, i midten og ved slutten av lina. I starten ble dataloggerne satt på litt ulike steder nært starten/slutten på lina. Etter hvert ble det bestemt at dataloggerne skulle settes på den tiende kroken i begge endene. Vi mistet to av dataloggerne. En ble mistet da lina ble hengende fast og røk, og den andre sluttet å fungere.

2.7 - Datahåndtering

Stasjonsdata ble primært registrert ved hjelp av toktlogger, som hadde tilgang til data fra ekkolodd og gps. Toktloggeren ble startet/stoppet av HI personen som var på vakt. Det ble registret posisjon og tidspunkt for start og slutt på setting, samt tidspunkt for draging. I tillegg registrerte toktloggeren bunndyp fra ekkolodd ved start og slutt av setting, samt gjennomsnittsdyp, maks og min dyp fra start til slutt av setting.

Tilleggsopplysninger om værforhold (sjø og vind) samt antall tomme krok (talt av elevene under setting) ble ført manuelt på stasjonsskjema av skipper og styrmann og senere punsjet i Biotic Editor.

For å skille mellom forhåndsbestemte stasjoner og andre stasjoner ble det brukt ulik «Stasjonstype» i Biotic; de planlagte stasjoner ble registrert som kategori «9 – Vanlig fiskestasjon» og hotspots og andre stasjoner som kategori «13 - Tilleggsstasjon».

Hvis det var en del vase på lina ble dette registrert i Biotic Editor som redskap tilstand = 3. Stasjoner med veldig mye vase (tilstand = 4) eller hvor line er mistet eller ødelagt (tilstand = 7) skal ikke brukes i analyser.

Antall foster ble lagt inn under «merkenummer» i individdata.

Data fra strømmåler og dybdesensorer ble lastet ned en til to ganger i døgnet, når det var tid til det. Nedlasting av data tok cirka 30-40 min i starten, og prosessen ble raskere etter hvert. Dataene fra strømmåleren ble konvertert til en tekstfil som ble plottet i Excel. Slik kunne vi kontrollere at strømmåleren stod korrekt i vannsøylen. Strømmåler tolererte opp til 30 grader vinkel. Om målingene viste at strømmåleren ikke stod korrekt ble læreren på vakta informert slik at de kunne sjekke hvordan instrumentet ble koblet på lina og kastet ut ved setting.


2.8 - Videoopptak

Et GO-PRO Hero 10 kamera skulle filme lina når den kom inn i båten. Kameraet ble plassert i taket i dragerrommet, over spillet, slik at det filmet lina som kom inn i båten over rullen. I starten på hver stasjon ble det vist et ark med serienummeret til den aktuelle stasjonen. Hver film varte cirka 10 minutter, hvis man husket å skru av kameraet når lina hadde kommet opp.

Batteriet på kameraet måtte byttes 3-4 ganger i døgnet. Vi gjorde det til en rutine å laste ned filmer fra kamera til pc ved batteribytte fordi overføringen tok lang tid. Serienummeret ble samtidig lagt til filnavnet for enkel identifisering. PC-en hadde begrenset lagringsplass, og videoene måtte derfor overføres til to eksterne harddisker, hvorav en var backup.

De fleste stasjonene ble filmet. Noen stasjoner mangler video fordi batteriet var tomt eller at kameraet av ulike grunner ikke ble startet.

Hensikten med filmingen var å registrere eventuelle egenskaper ved fangstoperasjonen som kunne ha betydning for senere analyser, men som prøvetakingsinstruksen ikke tok hensyn til. For eksempel forventet vi at rekkefølgen på fangede individer (art og størrelse) kunne indikere noe om sosial atferd i relasjon til redskapet, f.eks. relatert til konkurranse eller stimatferd. Fra filmene fremkommer også antall krok med og uten agn idet de kommer over rullen. Det kan si noe om agntap og kroktap. Analysering av videoene er en tidkrevende prosess og er ikke ferdigstilt.

3 - Praktisk toktgjennomføring 2022

Fredag 2. september startet vi dagen med en presentasjon for elever og lærere, samt et planleggingsmøte med øvrig mannskap. Resten av dagen og deler av helgen ble brukt til å pakke ut utstyr og gjøre båten klar for tokt. Hans Victor Koch (HI) var til stede fredag for å hjelpe til med oppkobling av det elektroniske utstyret.

3.1 - Nordlig del

Båten la fra kai i Måløy mandag 5. september klokka 14:00, noe forsinket på grunn av diverse forberedelser og trøbbel med utstyr, blant annet strømmåler som ble testet. Værmeldingen var bedre i nord enn i sør ved toktstart, og vi valgte derfor å starte nordover. I de fine forholdene prioriterte vi de stasjonene som var mest værutsatt.

Vi fikk mye pigghå på den første stasjonen (37 stk). Prøvetakingen ble gjort sammen av begge HI-deltakerne, og gav en grei gjennomgang av metoder og rutiner. På slutten av dagen sleit vi ei line og mistet dermed en dybdesensor. Vi forsøkte å sokne etter restene, men bunnen var veldig dårlig og det endte med at sokna sleit.

En elev måtte få fingeren sydd etter et uheldig møte med en krok og ble derfor satt i land på Måløy tirsdag 6. september.

Søndag 11. september tok vi den nordligste stasjonen. Deretter begynte vi turen sørover mot Måløy igjen, hovedsakelig innenskjærs.

Den 13. september gikk vi til land på Brekstad (ytterst i Trondheimsfjorden) for sette på land en lærer og få om bord en lærervikar.

Vi rundet Stadt i et heidundrende vær. Fryseboksen veltet bak i båten, og prøvene ble spredt utover. En del foster ble helt tint, andre var halvfrosne. De fleste piggene som var pakket i esker var trolig ikke mye tint.

Fredag 16. september ankom vi Måløy cirka kl 07:30, og gikk til verksted for å reparere en ventil/sluk i messa. Den hadde vært tett i cirka 2 døgn, noe som gav store utfordringer med matstellet. Lærervikaren gikk på land og læreren kom om bord igjen. Det samme gjorde eleven som var friskmeldt etter å ha fått sydd fingeren.

Den nordlige delen var svært vellykket. Vi hadde unormalt rolig vær det meste av tiden, og skipper og styrmann la opp en effektiv rute slik at vi fikk tatt veldig mange stasjoner.

3.2 - Sørlig del

Fredag 16. september dro vi fra Måløy ca. kl 22:00. Vi startet med stasjoner innaskjærs pga. dårlig vær.

Natt til mandag var det fremdeles dårlig vær utaskjærs, og vi tok oss derfor tid til å ta 4 ekstra stasjoner i Bergensområdet (utenfor og innenfor Nordhordalandsbrua, hhv. i Herdlefjorden og Osterfjorden), hvor hovedmålet var å ta noen spesielle prøver av pigghå (genetikk, muskel- og leverprøver) for et annet forskningsprosjekt på pigghå (prosjektleder Claudia Junge). Lina ble satt i grunne områder, der skipper og styrmann mente det var størst sjanse for å få pigghå. Vi fikk pigghå på to av stasjonene, totalt tre individer.

Tidlig på morgenen mandag 19. september gikk vil til Bergen for å bytte en HI-deltaker. Det var fortsatt dårlig vær ute så vi lå til kai mesteparten av dagen. Vi ønsket å besøke G.O. Sars med elevene, men etter et første positivt svar fikk vi beskjed at det var ikke mulig pga. et uforventet oppdrag. Vi gikk fra Bergen klokken 18:00 og satte kursen mot Bjørnafjorden pga. fortsatt dårlig vær ute. Været lettet litt, og vi kunne gå ut og ta ytre stasjoner videre sørover.

Torsdag 22. september kom vi til den sørligste stasjonen.

Søndag 25.september ble det meldt vestlig sterk kuling til liten storm. Vi bestemte oss derfor for å ta ekstra stasjoner på Sognesjøen. Vi prøvde med snik på fire stasjoner. Vi fikk bare 1 pigghå, og den satt på en av krokene som var nærmest bunn. Det ble også tatt et par ekstra bunnline-stasjoner.

Mandag 26.september gikk vi ut på åpent hav i lav hastighet. Pga. dårlig vær dro vi igjen til Måløy for bunkring, vannfylling og proviantering. Vi gikk fra Måløy igjen cirka kl 18:00 men det dårlige været gjorde det umulig å ta grunne stasjoner.

Tirsdag 27. september kom vi oss ut igjen etter å ha tatt ekstrastasjoner mellom Florø og Sognesjøen. Været roet seg 28. september på kveldstid.

Torsdag 29. september tok vi den siste forhåndsbestemte stasjonen. Siden det gjenstod tokttid i henhold til avtalen signert med skolen, gikk vi over til å fiske på «hotspots». Det var områder hvor skipper og/eller styrmann trodde var mye pigghå, eller hvor vi fikk mye pigghå i 2021. Skipper og styrmann kontaktet også andre fiskere som oppga posisjoner hvor de hadde fisket mye pigghå. Vi samplet 18 stasjoner frem til fredag klokken 16:00. Da måtte vi starte nedvasking av båten.

4 - Foreløpige resultater

Det ble totalt tatt 326 stasjoner på toktet, hvorav 284 stasjoner var forhåndsbestemte og 42 ekstra stasjoner. 98 % av stasjonene var godkjente med tanke på redskapskvalitet. Stasjonene var spredt fra Sklinnabanken i nord til Egersund i sør (Figur 1). Området sør for Måløy ble best dekket, med 193 stasjoner (59 % av stasjonene). På de fleste stasjonene er videopptak tilgjengelig, samt data fra strømmåler og dybde- og temperaturdata fra dybdesensoren.

Suksessen på egningen varierte både med erfaring hos den som opererte egnemaskinen og hvor mye tint agnet var. For å vite hvor mange krok som faktisk fisket, stod en person bakerst i hekken og talte hvor mange krok som gikk ut uten agn under settingen. Andel tomme kroker var høyest ved starten av toktet, før den sank og ble ganske stabil mot slutten (Figur 4). I snitt var 21 av 180 kroker uten agn ved setting.

Den mest tallrike arten som gikk på lina var pigghå (1353 individer), etterfulgt av hågjel (845 individer), brosme (421 individer), svarthå (186 individer) og lange (135 individer). Totalt fikk vi 23 ulike arter om bord, hvorav halvparten forekom sjelden (< 10 individer totalt) (Tabell 2).

Pigghå ble tatt på 87 av 326 stasjoner, tilsvarende 27 % av stasjonene. Forekomsten var imidlertid høyest mellom 62 og 63° nord (Figur 5). Pigghå ble fanget i hele dybdeintervallet fra 0-300 m, men fangstene var mest tallrike på stasjoner grunnere enn 50 m. Få pigghå ble fanget på stasjoner dypere enn 150 m. Den aller største enkeltfangsten var på 71 individer. Den ble tatt på 41 m dyp, nært Kjørholmane (58°52.65' N, 005°28.20' Ø). 38 % av alle pigghåene vi fikk om bord (n = 519) ble tatt på den siste 1.5 toktdøgn, på 18 stasjoner meldt inn som «hotspots» av fisker. Fordelingen av de fire andre artene med størst fangst (brosme, hågjel, lange og svarthå) på bunndyp og breddegrad kan ses i Figur 6.

Den minste pigghåen som ble fanget var 42 cm. Hunnene ble større enn hannene (maks 114 cm for hunner og 90 cm for hanner), og forholdet mellom hunner og hanner var 0.64 (antall hunner/antall hanner, Figur 7). Det ble registrert både umodne, modnende og kjønnsmodne individer av begge kjønn, men de fleste var kjønnsmodne (Figur 8). Blant hannene var > 90 % av individene kjønnsmodne. Blant hunnene ble det registrert både egg i livmor uten synlige embryoer, «halvgåtte» fostre som hadde stor plommesekk (cirka ett år etter befruktning) og fostre som var uten plommesekk og klar til å slippes (cirka to år etter befruktning). Fostre fra cirkca 33 mødre ble frosset ned for senere analyser av «multipaternity» blant pigghå. En del av disse kan ha tint da fryseren veltet og innholdet falt ut.

Det ble samlet inn aldersprøver av 1349 pigghå, 166 svarthå og 2 kveite. Det ble også samlet inn totalt 764 genetikkprøver, hvorav 386 var fra pigghå. Tabell 3 gir en oversikt over antall genetikkprøver per art og fiskeristatistisk hovedområde.

Alle stasjoner som ble tatt på toktet er listet i Appendix 1, sammen med et utvalg stasjonsdata og pigghåfangst i antall.

5 - Konklusjon

Toktet opererer delvis i et geografisk område som er lite dekket av andre HI-forskningstokt (cirka 60-62°N). Dette området har en høy forekomst av pigghå og andre bruskfisk.

De fem mest tallrike artene, pigghå, hågjel, brosme, svarthå og lange er arter som forskningsgruppen Dyphavsarter og bruskfisk har ansvar for med tanke på overvåking og tilstandsvurdering. Disse artene er klassifisert som datafattige og mer informasjon er ønskelig. Biologiske prøver ble tatt av disse artene gjennom toktet, bl.a. lengde, vekt, kjønn, stadium som kan brukes til å beregne livshistorieparametre. Den brede lengefordelingen som ble samplet (Figur 9) samt modningsstadium kan for eksempel brukes til å finne reproduksjonsparameterne (L50). For svarthå er disse parameterne bare beregnet for områder sør i Portugal (Coelho & Erzini 2005, Coelho & Erzini 2008) og Middelhavet (Porcu et al. 2014). For hågjel finnes bare data fra Tyrrenhavet (D’Iglio et al. 2021).

6 - Takk

Takk til skipper Freddy Silden og styrmann Geir Magne Røys, lærere Stig Rune Oldeide og Jostein Refvik og øvrig mannskap på MS Skulebas. En spesiell takk til elevene som stod på både dag og natt, i storm og stilla, og alltid var hjelpsomme.

7 - Tabeller

Stratum Nord ytre Nord indre Sør ytre Sør indre Totalt
Tilgjengelige stasjoner i stasjonslisten 109 99 115 149 472
Ønsket relativ fordeling mellom stratum 0.5 3 1.5 4.5  
Prosentvis fordeling mellom stratum 5 32 16 47  
Ønsket antall stasjoner fra hvert stratum 16 96 48 144  
Utplukk per stratum 6.8 1.0 2.4 1.0  
Endelig antall stasjoner i hvert stratum 16 99 48 149 312
Tabell 1. Utplukk av stasjoner for 2022-toktet.
Rangering Art Antall Vekt (kg)
1 pigghå 1353 2716
2 hågjel 845 638
3 brosme 421 842
4 svarthå 186 45
5 lange 135 486
6 lyr 50 81
7 hyse 46 73
8 torsk 43 105
9 sei 41 90
10 piggskate 28 115
11 havmus 13 20
12 havål 8 41
13 hvitting 5 3
14 skjellbrosme 5 6
15 spisskate 4 20
16 kveite 2 7
17 piggvar 2 2
18 vanlig uer 2 3
19 blåkjeft 1 1
20 blålange 1 3
21 kloskate 1 1
22 lusuer 1 <1
23 lysing 1 3
Tabell 2. Total fangst i antall og vekt av alle arter.
Art  Fiskeristatistisk område Totalt
8 28 6 7
blålange 1       1
hågjel 51 56 52 55 214
kveite     1 1 2
pigghå 114 155   116 386
svarthå 40 47 19 53 159
vanlig uer   1   1 2
Tabell 3. Antall genetikkprøver som ble tatt av de ulike artene, fordelt på fiskeristatistisk område.

8 - Figurer

kartmodeller med markeringer
Figur 1. Stasjoner tatt på Pigghåtoktet 2022 (n=326). Forhåndsbestemte stasjoner (blå) samplet i nord og sør (øvre panel, venstre og høyre; n=284) samt ekstra stasjoner (rød, nederste panel, n=42) samplet på utvalgte lokaliteter med forventing om høy forekomst av pigghå.

 


Figur 2. Skjematisk tegning av strømmåler på iletauet.
Figur 2. Skjematisk tegning av strømmåler på iletauet.

 

Figur 1. Stasjoner tatt på Pigghåtoktet 2022 (n=326). Forhåndsbestemte stasjoner (blå) samplet i nord og sør (øvre og midten; n=284) samt ekstra stasjoner (rød, nederste panel, n=42) samplet på utvalgte lokaliteter med forventing om høy forekomst av pigghå.
Figur 3. Kart som viser alle stasjoner som ble tatt under toktet (svarte kvadrater). Fangst av pigghå er markert som røde punkt, hvor arealet angir størrelsen på fangsten i antall.

 

Figur 4. Antall kroker uten agn, for hver stasjon, fra starten på toktet (venstre) til slutten av toktet (høyre).
Figur 4. Antall kroker uten agn, for hver stasjon, fra starten på toktet (venstre) til slutten av toktet (høyre).
grafisk framstilling - plot
Figur 5. Fordelingen av stasjoner (svarte firkanter) på bunndyp (m) og breddegrad. Fangst av pigghå er markert med blå og røde sirkler, hvor arealet angir størrelsen på fangsten i antall. Øverst: forhåndsbestemte stasjoner, nederst: ekstra stasjoner.

 


Figur 6. Fangst av brosme, hågjel, lange og svarthå, de fire mest tallrike artene etter pigghå, fordelt på bunndyp (m) og breddegrad. Arealet på sirkelen angir størrelsen på fangsten i antall.
Figur 6. Fangst av brosme, hågjel, lange og svarthå, de fire mest tallrike artene etter pigghå, fordelt på bunndyp (m) og breddegrad. Arealet på sirkelen angir størrelsen på fangsten i antall.

 


Figur 7. Pigghå lengde og vekt fordelt på kjønn.
Figur 7. Pigghå lengde og vekt fordelt på kjønn.

 

 

Figur 8. Modningsstatus hos pigghå, fordelt på kjønn.
Figur 8. Modningsstatus hos pigghå, fordelt på kjønn.

 

Lengdefordeling av de fem mest tallrike artene, fordelt på kjønn.
Figur 9. Lengdefordeling av de fem mest tallrike artene, fordelt på kjønn.

 

9 - Litteratur

Albert, O. T., Junge, C., & Myrlund, M. K. (2019). Young mums are rebuilding the spurdog stock (Squalus acanthias L.) in Norwegian waters. ICES Journal of Marine Science, 76(7), 2193-2204. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsz156

Coelho R, Erzini K (2008) Life history of a wide-ranging deepwater lantern shark in the north-east Atlantic, Etmopterus spinax (Chondrichthyes: Etmopteridae), with implications for conservation. Journal of Fish Biology 73:1419-1443. https://doi.org/10.1111/j.1095-8649.2008.02021.x

D’Iglio C, Albano M, Tiralongo F, Famulari S, Rinelli P, Savoca S, Spanò N, Capillo G (2021) Biological and Ecological Aspects of the Blackmouth Catshark (Galeus melastomus Rafinesque, 1810) in the Southern Tyrrhenian Sea. Journal of Marine Science and Engineering 9:967. https://doi.org/10.3390/jmse9090967

ICES (2022): Spurdog (Squalus acanthias) in subareas 1–10, 12, and 14 (the Northeast Atlantic and adjacent waters). ICES Advice: Recurrent Advice. Report. https://doi.org/10.17895/ices.advice.19753588.v1

Porcu C, Marongiu MF, Follesa MC, Bellodi A, Mulas A, Pesci P, Cau A (2014) Reproductive aspects of the velvet belly Etmopterus spinax (Chondrichthyes: Etmopteridae), from the central western Mediterranean Sea. Notes on gametogenesis and oviducal gland microstructure. Mediterranean Marine Science 15:313-326. https://doi.org/10.12681/mms.559

10 - Appendiks 1. Mulige stasjoner pigghåtokt 2022

Stasjonsnr ID2021 Latitude Longitude Rutestørrelse (nm) Stratum
101   65.2307 10.166   nordytre
102 3 65.2116 10.1531 12 nordytre
103 4 65.1899 10.2691 10 nordytre
104 3 65.1344 10.5585 10 nordytre
105   65.1266 10.4698   nordytre
106 2 65.1101 10.5626 10 nordytre
107 2 65.1017 10.5081 12 nordytre
108 2 65.0814 10.4278 15 nordytre
109   64.9955 10.1454   nordytre
110 7 64.9484 10.3118 10 nordytre
111   64.9046 10.2257   nordytre
112 5 64.8857 10.2119 12 nordytre
113   64.7694 9.6022   nordytre
114 6 64.6928 9.2554 15 nordytre
115 11 64.6338 9.5427 10 nordytre
116 9 64.6336 10.0919 10 nordytre
117 7 64.6252 9.5993 12 nordytre
118 12 64.5704 9.2813 10 nordytre
119   64.5599 9.259   nordytre
120 9 64.5199 8.9635 12 nordytre
121   64.5056 8.9788   nordytre
122   64.4857 9.4929   nordytre
123 16 64.4276 8.7657 10 nordytre
124 11 64.2179 9.03 12 nordytre
125 9 64.1693 8.9595 15 nordytre
126 18 64.1544 8.8277 10 nordytre
127 11 64.0501 7.7734 15 nordytre
128 21 64.0401 7.776 10 nordytre
129   64.0003 7.703   nordytre
130 16 63.871 8.1414 12 nordytre
131   63.8363 8.3144   nordytre
132 13 63.8138 7.8348 15 nordytre
133 12 63.8048 8.2379 15 nordytre
134   63.8018 7.9356   nordytre
135 28 63.7732 7.311 10 nordytre
136 23 63.765 8.1142 10 nordytre
137   63.7522 7.7014   nordytre
138 19 63.7258 7.2174 12 nordytre
139 29 63.6644 7.3409 10 nordytre
140   63.6479 7.3671   nordytre
141 25 63.6466 7.8776 10 nordytre
142 26 63.5104 7.6476 10 nordytre
143   63.4598 7.2739   nordytre
144 14 63.4518 7.5309 15 nordytre
145 21 63.4381 7.2969 12 nordytre
146 17 63.4074 6.7509 15 nordytre
147   63.3977 7.3828   nordytre
148 31 63.3313 7.1681 10 nordytre
149 34 63.3252 6.6432 10 nordytre
150   63.3114 6.6354   nordytre
151 33 63.3005 6.9136 10 nordytre
152 16 63.2975 7.1775 15 nordytre
153   63.2953 7.0737   nordytre
154 23 63.2263 6.7248 12 nordytre
155 32 63.2252 7.1974 10 nordytre
156 37 63.1883 6.1588 10 nordytre
157 25 63.1867 6.4217 12 nordytre
158 35 63.1811 6.6856 10 nordytre
159   63.1566 6.7673   nordytre
160 18 63.1519 6.4322 15 nordytre
161 36 63.1354 6.4372 10 nordytre
162   63.0962 6.0241   nordytre
163 24 63.094 6.7633 12 nordytre
164   63.0676 5.921   nordytre
165   62.9988 6.5654   nordytre
166 19 62.9873 6.0907 15 nordytre
167 28 62.972 5.8609 12 nordytre
168 39 62.9587 5.9694 10 nordytre
169 29 62.9385 5.559 12 nordytre
170 26 62.9178 6.1903 12 nordytre
171 27 62.9073 5.8815 12 nordytre
172 40 62.8985 5.7283 10 nordytre
173 38 62.8942 6.2495 10 nordytre
174   62.889 6.3066   nordytre
175   62.8754 5.7287   nordytre
176   62.8754 6.4085   nordytre
177   62.8465 5.9753   nordytre
178 21 62.8257 5.3624 15 nordytre
179 41 62.7952 6.0207 10 nordytre
180   62.7712 5.385   nordytre
181 42 62.7646 5.7714 10 nordytre
182 31 62.7532 5.3089 12 nordytre
183 43 62.7491 5.2585 10 nordytre
184 22 62.747 5.3887 15 nordytre
185   62.7106 5.7301   nordytre
186   62.7063 5.2648   nordytre
187 30 62.7004 5.6369 12 nordytre
188 44 62.6839 5.2805 10 nordytre
189 32 62.6779 5.024 12 nordytre
190 20 62.6767 5.7995 15 nordytre
191 45 62.6656 5.5449 10 nordytre
192 23 62.6042 5.0493 15 nordytre
193 46 62.5814 5.5724 10 nordytre
194 33 62.5419 4.7617 12 nordytre
195   62.5411 5.6041   nordytre
196   62.5042 5.1479   nordytre
197 47 62.4994 5.3422 10 nordytre
198 49 62.4708 4.8381 10 nordytre
199 48 62.4634 5.0975 10 nordytre
200 34 62.4401 5.4131 12 nordytre
201   62.4343 5.2412   nordytre
202 24 62.36 5.1326 15 nordytre
203   62.3398 4.7127   nordytre
204   62.3281 5.1871   nordytre
205 50 62.2799 4.9044 10 nordytre
206   62.2662 4.7614   nordytre
207 25 62.2347 4.4099 15 nordytre
208 35 62.1847 4.5807 12 nordytre
209 26 62.1078 4.8365 15 nordytre
301 32 65.1768 11.3909 10 nordindre
302 15 65.1335 10.8381 15 nordindre
303   65.0627 10.7339   nordindre
304   65.0536 10.6779   nordindre
305 30 65.0421 10.8523 10 nordindre
306   65.0303 11.388   nordindre
307 27 65.0149 11.1903 12 nordindre
308 26 64.9058 10.5409 12 nordindre
309 13 64.7765 10.4796 15 nordindre
310 29 64.754 10.6212 10 nordindre
311 25 64.69 10.5766 12 nordindre
312 26 64.5427 10.1083 10 nordindre
313 22 64.4838 9.9551 12 nordindre
314   64.4779 10.1207   nordindre
315   64.3814 10.0257   nordindre
316   64.3174 10.206   nordindre
317 12 64.2867 10.1542 15 nordindre
318 24 64.2782 10.1557 10 nordindre
319 23 64.2574 9.8886 10 nordindre
320 21 64.2476 9.3487 10 nordindre
321 20 64.2427 9.3497 12 nordindre
322   64.2331 9.5647   nordindre
323   64.1973 10.0547   nordindre
324 19 64.1293 10.0202 12 nordindre
325   64.0601 9.3137   nordindre
326   64.0431 9.3213   nordindre
327 20 64.0181 9.127 10 nordindre
328   63.9958 9.61652   nordindre
329 11 63.9812 9.8057 15 nordindre
330 18 63.9687 9.674 10 nordindre
331 17 63.9673 9.9423 10 nordindre
332 9 63.8941 9.4209 15 nordindre
333 16 63.8928 9.1001 12 nordindre
334   63.88 8.3823   nordindre
335   63.8684 9.4824   nordindre
336   63.8591 9.1039   nordindre
337   63.845 9.45547   nordindre
338   63.8449 9.5703   nordindre
339   63.8175 8.5088   nordindre
340   63.8113 8.8362   nordindre
341 8 63.7948 9.0409 15 nordindre
342 15 63.7945 9.121 12 nordindre
343   63.7261 9.41815   nordindre
344   63.7193 9.1816   nordindre
345 12 63.7187 8.392 10 nordindre
346 12 63.7151 8.1798 12 nordindre
347   63.6964 9.35483   nordindre
348   63.6899 8.9043   nordindre
349   63.689 8.14387   nordindre
350 13 63.6818 8.826 12 nordindre
351 7 63.6786 8.6673 15 nordindre
352 14 63.6484 9.4701 12 nordindre
353 11 63.631 8.1472 10 nordindre
354 16 63.5879 9.4821 10 nordindre
355   63.5847 9.4204   nordindre
356 6 63.5567 8.2978 15 nordindre
357 5 63.5405 7.9046 15 nordindre
358 10 63.5394 8.1696 10 nordindre
359 11 63.5235 8.2264 12 nordindre
360 9 63.5017 7.9144 10 nordindre
361   63.4559 8.8182   nordindre
362   63.4546 8.26387   nordindre
363   63.3902 7.6574   nordindre
364   63.3495 8.3076   nordindre
365 8 63.3382 7.6925 10 nordindre
366   63.3373 8.32457   nordindre
367   63.2803 8.2268   nordindre
368 10 63.2635 7.6593 12 nordindre
369   63.2423 7.5978   nordindre
370 7 63.2409 8.2417 10 nordindre
371   63.1859 7.2929   nordindre
372 4 63.1746 7.6039 15 nordindre
373   63.1724 7.80912   nordindre
374   63.1428 7.9275   nordindre
375   63.139 7.1958   nordindre
376 9 63.1303 8.007 12 nordindre
377   63.0902 7.3046   nordindre
378 8 62.9869 7.7305 12 nordindre
379 6 62.983 7.7834 10 nordindre
380   62.9388 6.91772   nordindre
381   62.91 6.7351   nordindre
382 7 62.9068 6.8171 12 nordindre
383 3 62.8838 6.9015 15 nordindre
384 6 62.8776 6.5141 12 nordindre
385   62.852 6.45158   nordindre
386   62.8162 6.98547   nordindre
387 2 62.7383 6.1677 15 nordindre
388   62.7347 6.3336   nordindre
389   62.6803 6.9809   nordindre
390 5 62.6311 6.8951 12 nordindre
391   62.6124 5.9689   nordindre
392   62.5475 5.9287   nordindre
393   62.4774 5.65598   nordindre
394 3 62.4631 5.867 10 nordindre
395   62.4552 5.5913   nordindre
396 3 62.3923 5.4288 12 nordindre
397   62.2314 5.5047   nordindre
398 2 62.2236 5.1784 12 nordindre
399 2 62.0909 5.2227 10 nordindre
501 23 62.101 4.6262 12 sørytre
502 12 62.0744 4.3593 15 sørytre
503 35 62.0533 4.3153 10 sørytre
504   62.0125 4.756 5 sørytre
505   62.0059 4.5664   sørytre
506 36 62.0032 4.5607 10 sørytre
507   62.002 4.5582 5 sørytre
508 13 61.9845 4.6969 15 sørytre
509 24 61.9815 4.796 12 sørytre
510   61.9762 4.1549   sørytre
511   61.8875 4.4933 5 sørytre
512 22 61.8719 4.5655 12 sørytre
513   61.8636 4.6181 5 sørytre
514   61.862 4.6145   sørytre
515 37 61.858 4.6063 10 sørytre
516 34 61.8391 4.2187 10 sørytre
517 21 61.8253 4.0515 12 sørytre
518   61.8179 4.3483 5 sørytre
519   61.808 4.1544   sørytre
520 11 61.8078 4.3275 15 sørytre
521   61.7934 4.6456 5 sørytre
522   61.7805 4.4445 5 sørytre
523   61.7524 4.5599 5 sørytre
524   61.7491 4.0332   sørytre
525   61.7383 4.357 5 sørytre
526   61.7046 4.2873   sørytre
527 20 61.6863 4.1805 12 sørytre
528 19 61.6835 4.5902 12 sørytre
529   61.6756 4.5738 5 sørytre
530 32 61.6714 4.565 10 sørytre
531 33 61.6601 4.1956 10 sørytre
532   61.6479 4.3433 5 sørytre
533   61.6172 4.4526   sørytre
534   61.5985 4.4139 5 sørytre
535 31 61.584 4.3842 10 sørytre
536   61.5785 4.5454 5 sørytre
537   61.4469 4.4463 5 sørytre
538   61.4326 4.4168 5 sørytre
539 30 61.2646 4.4154 10 sørytre
540   61.1892 4.4324 5 sørytre
541   61.1147 4.4508 5 sørytre
542 29 61.0969 4.4148 10 sørytre
543   60.7814 4.6217 5 sørytre
544 18 60.7181 4.6623 12 sørytre
545   60.588 4.7361 5 sørytre
546 10 60.5131 4.7529 15 sørytre
547 25 60.4573 4.8081 10 sørytre
548   60.3097 4.8456   sørytre
549   60.2465 4.8856 5 sørytre
550   60.1011 4.927 5 sørytre
551   59.9518 4.9604 5 sørytre
552   59.939 4.7697 5 sørytre
553   59.8837 4.99 5 sørytre
554   59.8631 4.7842 5 sørytre
555 21 59.8559 4.6057 10 sørytre
556   59.8386 4.9003 5 sørytre
557   59.837 4.7326 5 sørytre
558 20 59.8251 4.8735 10 sørytre
559   59.8119 5.012 5 sørytre
560   59.8035 4.8307   sørytre
561   59.7688 4.7622   sørytre
562   59.758 4.741 5 sørytre
563   59.7426 4.8745 5 sørytre
564   59.7277 5.0095 5 sørytre
565 19 59.7217 4.9975 10 sørytre
566 13 59.7096 5.0393 12 sørytre
567   59.6915 4.9377   sørytre
568   59.6591 4.8737 5 sørytre
569   59.5885 4.8983 5 sørytre
570 6 59.5713 4.8645 15 sørytre
571   59.5336 4.9536   sørytre
572   59.4997 4.7243 5 sørytre
573 12 59.4701 4.9594 12 sørytre
574 15 59.4619 4.8129 10 sørytre
575   59.4465 4.7829 5 sørytre
576   59.4429 4.9386 5 sørytre
577 14 59.4291 4.7489 10 sørytre
578   59.4262 4.7433   sørytre
579   59.3031 4.8277 5 sørytre
580   59.2986 4.8189   sørytre
581   59.2315 4.85 5 sørytre
582 10 59.2292 4.878 12 sørytre
583 8 59.2171 4.9838 10 sørytre
584   59.1479 5.0104 5 sørytre
585   59.1361 5.1493   sørytre
586   59.1322 4.8187 5 sørytre
587 11 59.1179 5.0489 12 sørytre
588 11 59.1116 4.4578 10 sørytre
589 7 59.102 5.0826 10 sørytre
590   59.0922 4.4207   sørytre
591   59.0922 5.0634   sørytre
592   59.0636 5.0079 5 sørytre
593   58.957 5.1227 5 sørytre
594   58.9312 5.2336 5 sørytre
595 6 58.8983 5.0089 10 sørytre
596   58.8706 5.2766 5 sørytre
597 5 58.856 5.2482 10 sørytre
598 4 58.8501 4.9158 12 sørytre
599   58.8193 5.1767   sørytre
600   58.8162 4.8505   sørytre
601 3 58.8142 5.3274 15 sørytre
602   58.798 5.2959 5 sørytre
603 4 58.7673 5.0762 10 sørytre
604   58.7603 5.3833 5 sørytre
605   58.7374 5.1783 5 sørytre
606   58.721 5.3066   sørytre
607 3 58.6563 5.1814 10 sørytre
608 2 58.6535 5.3039 12 sørytre
609   58.6515 5.332 5 sørytre
610 3 58.6402 4.8955 12 sørytre
611   58.6377 5.4655 5 sørytre
612 2 58.6188 5.4286 15 sørytre
613   58.5508 5.6167 5 sørytre
614   58.4711 5.7817 5 sørytre
615   58.3497 5.8649 5 sørytre
701 3 62.007 4.9206 5 sørindre
702   61.9921 4.8889   sørindre
703 2 61.959 4.9949 5 sørindre
704   61.9467 4.9688   sørindre
705   61.9043 4.8788   sørindre
706 3 61.9035 4.807 7 sørindre
707 4 61.9013 4.8726 5 sørindre
708   61.8479 4.7599   sørindre
709 5 61.8221 4.8806 5 sørindre
710   61.817 4.8698   sørindre
711 2 61.8149 5.1113 7 sørindre
712   61.7522 4.9084   sørindre
713 7 61.7479 4.7248 5 sørindre
714   61.7445 4.7176   sørindre
715 4 61.7348 4.6972 7 sørindre
716 2 61.6577 4.8843 10 sørindre
717 8 61.6528 4.7 5 sørindre
718 5 61.652 4.7678 7 sørindre
719   61.6275 4.6472   sørindre
720 12 61.5409 4.8137 5 sørindre
721 14 61.529 4.6158 5 sørindre
722   61.5284 4.6146   sørindre
723 8 61.5208 4.7371 7 sørindre
724 13 61.5074 4.7439 5 sørindre
725   61.4983 4.8982   sørindre
726   61.486 4.6995   sørindre
727 10 61.4785 5.2044 5 sørindre
728 7 61.474 5.1253 7 sørindre
729   61.4728 5.0184   sørindre
730 11 61.458 4.8142 5 sørindre
731   61.4261 4.5754   sørindre
732 15 61.4207 4.5644 5 sørindre
733 3 61.4166 4.7282 10 sørindre
734 16 61.3902 4.6736 5 sørindre
735 10 61.3869 4.9429 7 sørindre
736 17 61.361 4.7855 5 sørindre
737 12 61.3298 4.5835 7 sørindre
738 4 61.3162 4.865 10 sørindre
739 11 61.2872 4.9772 7 sørindre
740   61.2872 4.8049   sørindre
741 18 61.2685 4.5946 5 sørindre
742   61.2588 4.9181   sørindre
743 20 61.1921 4.7802 5 sørindre
744   61.1568 4.5368   sørindre
745   61.146 4.6855   sørindre
746 14 61.1389 4.6708 7 sørindre
747 25 61.1123 4.6163 5 sørindre
748 23 61.1027 5.1102 5 sørindre
749   61.0926 5.0892   sørindre
750 26 61.0838 4.5581 5 sørindre
751   61.0241 4.6065   sørindre
752   61.0173 4.763   sørindre
753 24 61.0163 4.761 5 sørindre
754   61.0125 4.9237   sørindre
755 27 61.0072 4.5722 5 sørindre
756 30 60.9633 4.8226 5 sørindre
757 29 60.9299 4.7544 5 sørindre
758 28 60.9232 4.571 5 sørindre
759   60.9029 4.6992   sørindre
760   60.8735 4.809   sørindre
761   60.8562 4.9436   sørindre
762   60.8297 4.8895   sørindre
763   60.8264 4.7131   sørindre
764 32 60.8212 5.0419 5 sørindre
765 18 60.7764 4.6454 7 sørindre
766   60.7609 4.7491   sørindre
767 19 60.731 4.7897 7 sørindre
768 35 60.7236 4.6735 5 sørindre
769 36 60.6644 4.7222 5 sørindre
770 21 60.6486 4.8589 7 sørindre
771   60.5759 4.8798   sørindre
772 37 60.5748 4.8777 5 sørindre
773   60.5268 4.9488   sørindre
774 22 60.5116 4.817 7 sørindre
775   60.4685 4.9987   sørindre
776   60.4647 4.8231   sørindre
777 39 60.4438 4.9487 5 sørindre
778   60.4289 4.9185   sørindre
779 38 60.427 5.0827 5 sørindre
780 24 60.4251 5.1124 7 sørindre
781   60.4237 5.0759   sørindre
782 40 60.4104 4.8811 5 sørindre
783 41 60.3305 4.8875 5 sørindre
784 42 60.27 4.9329 5 sørindre
785   60.2121 4.9833   sørindre
786   60.19 4.9389   sørindre
787 44 60.1889 4.9366 5 sørindre
788 47 60.153 5.198 5 sørindre
789 45 60.1328 4.9905 5 sørindre
790 46 60.1013 5.0938 5 sørindre
791   60.0951 5.5827   sørindre
792 49 60.0865 5.3976 5 sørindre
793 26 60.0711 5.0995 7 sørindre
794 50 60.0448 5.1466 5 sørindre
795   60.0385 5.3003   sørindre
796   59.9686 4.9938   sørindre
797 8 59.9301 5.0825 10 sørindre
798 51 59.9162 5.0548 5 sørindre
799   59.8894 5.6655   sørindre
800   59.7737 5.5974   sørindre
801   59.7665 5.0865   sørindre
802 28 59.7285 5.1098 7 sørindre
803 52 59.7194 5.1574 5 sørindre
804 53 59.6372 5.3231 5 sørindre
805   59.6319 5.3125   sørindre
806   59.5726 5.0305   sørindre
807 54 59.5627 5.1749 5 sørindre
808 30 59.5029 5.1221 7 sørindre
809   59.4863 5.0238   sørindre
810 55 59.4849 5.021 5 sørindre
811   59.4584 5.1321   sørindre
812 56 59.4545 5.1244 5 sørindre
813 58 59.4236 5.0635 5 sørindre
814 57 59.4108 5.2016 5 sørindre
815 31 59.4066 4.9324 7 sørindre
816   59.3676 4.9536   sørindre
817   59.3675 5.1162   sørindre
818 62 59.3582 5.0979 5 sørindre
819 59 59.3395 4.8985 5 sørindre
820   59.3304 5.0433   sørindre
821 32 59.3182 4.9869 7 sørindre
822   59.3077 5.1613   sørindre
823 33 59.3025 5.1836 7 sørindre
824 63 59.3002 5.1466 5 sørindre
825 34 59.2883 5.8425 7 sørindre
826 13 59.2823 5.7647 10 sørindre
827 10 59.2713 5.0899 10 sørindre
828 60 59.2711 4.9273 5 sørindre
829   59.2697 5.0867   sørindre
830 61 59.2638 5.0751 5 sørindre
831 35 59.2583 5.7823 7 sørindre
832 69 59.2386 5.6775 5 sørindre
833 11 59.2341 5.3419 10 sørindre
834 64 59.225 5.1614 5 sørindre
835 70 59.178 5.8841 5 sørindre
836   59.1574 5.6792   sørindre
837 68 59.1528 5.6701 5 sørindre
838 14 59.1335 5.795 10 sørindre
839   59.0878 5.8672   sørindre
840 71 59.0559 5.8037 5 sørindre
841   59.0501 5.4667   sørindre
842   59.0367 5.6027   sørindre
843   59.0145 5.8844   sørindre
844   59.0088 5.5475   sørindre
845 39 59.0065 5.9663 7 sørindre
846 37 58.9563 5.4119 7 sørindre
847 38 58.876 5.4806 7 sørindre
848   58.8094 5.4791   sørindre
849   58.5197 5.7163   sørindre

11 - Appendiks 2. Stasjonsliste

Gear condition: 1=ok, 3=litt vase, 4=mye vase, 7=mistet

Stasjoner med stasjonsnummer er forhåndsdefinerte stasjoner. Stasjoner uten stasjonsnummer er ekstra-stasjoner.

Serial-nummer Stasjons-nummer area latdeg latmin londeg lonmin depth gear-condition # pigghå Vekt pigghå (kg)
56001 2 7 62 13.4 5 10.6 30 1 19 66.64
56002 3 7 62 23.5 5 25.9 107 1 NA NA
56003 4 7 62 26.5 5 24.8 111 2 NA NA
56004 5 7 62 32.6 4 46.5 198 1 NA NA
56005 8 7 62 40.6 5 1.3 121 3 NA NA
56006 6 7 62 37.7 5 53.5 89 1 1 1.61
56007 6 7 62 36.1 5 52.4 44 1 7 19.25
56008 - 7 62 38.8 6 26.5 50 1 1 2.06
56009 - 7 62 38.9 6 32.2 36 1 NA NA
56010 - 7 62 42.1 6 35.7 25 1 NA NA
56011 - 7 62 44.8 6 37 71 1 NA NA
56012 - 7 62 46.9 6 42.4 63 1 NA NA
56013 - 7 62 49.1 6 40.3 144 1 NA NA
56014 - 7 62 47.1 6 34.5 58 1 1 1.86
56015 - 7 62 46 6 32.9 60 1 NA NA
56016 - 7 62 43.7 6 33.4 108 1 NA NA
56017 - 7 62 40.6 6 28.8 35 1 NA NA
56018 - 7 62 38 6 31.7 50 1 NA NA
56019 - 7 62 38.7 6 35.1 150 1 NA NA
56020 - 7 62 37.3 6 35 44 1 NA NA
56021 - 7 62 38.8 6 37.9 86 7 NA NA
56022 - 7 62 38.9 6 38.6 114 1 NA NA
56023 - 7 62 38.3 6 38.6 35 1 NA NA
56024 - 7 62 38.9 6 39.6 240 1 NA NA
56025 - 7 62 39.3 6 40.5 90 1 NA NA
56026 - 7 62 38.5 6 41.6 120 1 NA NA
56027 - 7 62 39.4 6 45.2 45 1 NA NA
56028 - 7 62 39.7 6 45.2 260 1 NA NA
56029 - 7 62 40.4 6 46 150 1 NA NA
56030 - 7 62 40.7 6 49.4 143 1 NA NA
56031 - 7 62 38.2 6 25.7 50 3 NA NA
56032 - 7 62 39.2 6 25.4 30 1 1 2.33
56033 - 7 62 39.3 6 22.7 58 1 NA NA
56034 - 7 62 37.4 6 22.9 58 1 NA NA
56035 18 7 63 5.3 6 45.8 67 1 NA NA
56036 21 7 63 13.5 6 43.5 174 1 NA NA
56037 24 7 63 27.7 6 58.6 267 1 NA NA
56038 23 7 63 26.3 7 17.9 228 2 NA NA
56039 26 7 63 34.6 7 35 280 1 NA NA
56040 31 7 63 43.4 7 13.3 166 1 NA NA
56041 29 7 63 40.8 7 32.7 257 1 NA NA
56042 32 7 63 43.5 7 50.6 302 1 NA NA
56043 30 7 63 42.9 8 10.9 176 1 NA NA
56044 34 7 63 52.3 8 8.6 216 1 NA NA
56045 36 7 63 56.2 7 48.3 256 1 NA NA
56046 41 6 64 9.4 8 2.6 349 1 NA NA
56047 42 6 64 11.8 8 22.9 389 1 NA NA
56048 40 6 64 8.8 8 43.3 263 1 NA NA
56049 43 6 64 13 9 1.9 244 1 NA NA
56050 27 7 63 39.1 9 28 162 1 NA NA
56051 33 7 63 47.9 9 7.4 225 1 4 6.801
56052 35 7 63 53.6 9 5.7 176 1 1 2.348
56053 37 7 63 57.9 9 14.9 241 1 NA NA
56054 - 7 63 59.2 9 15.2 50 1 NA NA
56055 39 6 64 6.8 9 52.5 62 1 NA NA
56056 44 6 64 14.7 9 21.4 164 1 NA NA
56057 - 6 64 9.3 9 25.5 108 1 NA NA
56058 - 6 64 9 9 24.5 70 1 NA NA
56059 46 6 64 23.7 9 39.9 237 1 NA NA
56060 47 6 64 28.2 9 10.8 262 1 NA NA
56061 50 6 64 31.4 8 57.5 165 1 NA NA
56062 - 6 64 36.2 9 1.3 109 1 NA NA
56063 52 6 64 37.4 9 35.5 249 1 NA NA
56064 48 6 64 28.9 9 57.4 183 1 NA NA
56065 49 6 64 30.1 10 16.9 276 3 1 1.075
56066 - 6 64 33.1 10 13.4 43 1 NA NA
56067 - 6 64 40.6 10 29.4 30 1 1 4.805
56068 53 6 64 41.2 10 33.8 67 1 2 6.7
56069 54 6 64 48.6 9 54.5 324 1 NA NA
56070 55 6 64 53 10 11.8 226 1 NA NA
56071 56 6 64 54.3 10 27.3 100 1 1 1.835
56072 57 6 64 57.7 9 58.9 152 1 NA NA
56073 60 6 65 12.8 10 9.5 189 1 NA NA
56074 - 6 65 16.6 10 15.1 144 1 NA NA
56075 59 6 65 6 10 31.1 218 1 NA NA
56076 58 6 65 0 11 12 185 1 NA NA
56077 51 6 64 31 10 33.6 368 3 NA NA
56078 49 6 64 30 10 16.4 199 1 NA NA
56079 - 6 64 14.7 9 57.9 43 1 NA NA
56080 - 6 64 13.2 9 51 43 1 NA NA
56081 - 7 63 58.1 9 15.4 80 1 NA NA
56082 37 7 63 58 9 14.9 232 1 2 3.063
56083 35 7 63 53.4 9 5.4 176 1 8 15.208
56084 - 7 63 52.8 9 5.3 171 1 5 7.499
56085 - 7 63 53.6 9 3.2 129 3 6 11.31
56086 - 7 63 55.5 9 7.3 190 1 1 2.025
56087 - 7 63 54.4 9 5.4 162 1 NA NA
56088 33 7 63 47.6 9 6.6 201 1 2 3.625
56089 28 7 63 40.8 8 49.6 37 1 NA NA
56090 - 7 63 32.4 8 2.3 116 1 NA NA
56091 25 7 63 31.8 8 12.6 183 7 NA NA
56092 25 7 63 31.9 8 13 187 1 NA NA
56093 19 7 63 7.8 7 59.9 225 1 NA NA
56094 17 7 62 59.1 7 44 97 1 NA NA
56095 22 7 63 15.9 7 39.4 138 1 5 12.189
56096 20 7 63 11.2 6 25.3 98 1 NA NA
56097 16 7 62 58.3 5 51.1 147 3 NA NA
56098 15 7 62 56.3 5 33 123 1 NA NA
56099 13 7 62 54.5 5 53 118 1 NA NA
56100 14 7 62 55.2 6 11.4 190 1 NA NA
56101 11 7 62 53.7 6 30.8 76 1 13 31.13
56102 12 7 62 54.5 6 48 148 1 NA NA
56103 9 7 62 42.1 5 38.3 85 1 NA NA
56104 10 7 62 45.1 5 18.9 105 1 NA NA
56105 - 7 62 19.4 5 19.9 40 1 14 21.781
56106 2 7 62 13.4 5 10.7 36 1 22 84.076
56107 1 7 62 10.5 4 43.9 195 1 NA NA
56108 - 7 62 6.1 4 37.8 225 1 NA NA
56109 - 28 61 59 4 47.9 105 1 NA NA
56110 - 7 62 3.1 5 2.5 71 1 NA NA
56111 61 28 61 49 5 6.9 260 1 NA NA
56112 - 28 61 49 5 6.3 60 1 NA NA
56113 63 28 61 43.3 4 42 45 1 7 23.94
56114 - 28 61 40.9 4 35.1 97 1 1 2.01
56115 64 28 61 39 4 45.7 31 1 13 50.618
56116 - 28 61 34.1 4 42 56 1 1 2.22
56117 67 28 61 31.1 4 44.2 100 1 6 12.578
56118 68 28 61 25.4 4 47.8 61 1 5 7.98
56119 - 28 61 26.8 4 49.2 66 1 3 4.745
56120 66 28 61 28.3 5 11.8 145 1 4 17.305
56121 69 28 61 23.3 4 56.6 147 1 NA NA
56122 70 28 61 17.3 4 58.9 272 1 NA NA
56123 72 28 61 14 4 39.2 241 1 2 4.732
56124 72 28 61 15.1 4 38 219 1 10 34.431
56125 71 28 61 19.8 4 35.1 48 1 74 168
56126 - 28 61 19.7 4 32.7 60 1 34 72.443
56127 - 28 61 18.7 4 35.2 80 1 18 46.65
56128 - 28 61 19.5 4 37.5 108 1 15 44.992
56129 73 28 61 8.6 4 40.9 22 1 2 5.06
56130 74 28 61 1.1 4 53.3 229 3 NA NA
56131 75 28 60 59.2 4 47.3 69 1 1 2.865
56132 77 28 60 46.5 4 38.8 200 1 1 1.245
56133 76 28 60 50.4 5 0.7 156 1 NA NA
56134 78 28 60 43.9 4 47.5 142 1 NA NA
56135 - 28 60 42.9 4 39.7 85 1 7 11.59
56136 80 28 60 38.9 4 51.4 205 1 NA NA
56137 79 28 60 40.6 4 53 80 1 NA NA
56138 82 28 60 28.4 5 1.7 47 1 NA NA
56139 83 28 60 26.6 5 6.9 155 1 NA NA
56140 84 28 60 10.1 5 12.8 102 1 NA NA
56141 85 28 60 4.4 5 6.3 95 1 NA NA
56142 - 28 60 8.9 5 33.5 106 1 NA NA
56143 - 28 60 8.6 5 33 68 1 NA NA
56144 - 28 60 8.1 5 34 89 1 NA NA
56145 - 28 60 9.2 5 33 106 1 NA NA
56146 - 28 60 14.2 5 42.9 118 1 NA NA
56147 - 28 60 14.3 5 40.7 235 1 NA NA
56148 - 28 60 13.6 5 36.6 78 1 6 15.344
56149 - 28 60 5 5 41 63 1 NA NA
56150 - 28 60 4.6 5 41.9 48 1 NA NA
56151 - 8 59 59.5 5 48.1 42 1 NA NA
56152 - 8 59 47.8 5 36 83 1 2 6.742
56153 86 8 59 43.9 5 37.3 76 1 1 3.66
56154 87 8 59 44.1 5 5.1 56 1 9 12.082
56155 88 8 59 36.4 5 4 64 1 53 61.559
56156 - 8 59 36.1 5 3.2 105 1 64 77.654
56157 - 8 59 36.7 5 1.9 155 1 7 9.777
56158 89 8 59 29.7 5 5.6 68 1 68 87.648
56159 90 8 59 24.1 4 55.2 115 1 3 3.405
56160 91 8 59 19.5 5 0 130 1 2 3.513
56161 92 8 59 18.7 5 9.4 44 1 NA NA
56162 95 8 59 3.2 5 22.3 83 1 29 45.026
56163 - 8 59 3.4 5 22 152 4 7 11.292
56164 96 8 58 57.4 5 24.8 134 1 1 1.458
56165 97 8 58 52.2 5 27.3 51 1 32 48.159
56166 - 8 58 52 5 22.6 100 1 3 4.602
56167 - 8 58 46.2 5 25.5 62 7 NA NA
56168 - 8 58 46.5 5 26.7 19 1 NA NA
56169 105 8 58 44.2 5 10.3 216 3 NA NA
56170 104 8 58 39.1 5 20 242 1 NA NA
56171 103 8 58 38.2 5 28.2 230 1 1 1.524
56172 102 8 58 33.1 5 37.2 116 1 3 4.333
56173 99 8 58 29.8 5 45.1 26 1 17 31.044
56174 - 8 58 29.2 5 41.7 76 1 12 16.628
56175 101 8 58 28.2 5 46.8 69 1 NA NA
56176 100 8 58 20.9 5 51.9 200 1 NA NA
56177 106 8 58 45.7 5 23 57 1 26 32.693
56178 - 8 58 45.9 5 21.6 108 1 27 41.298
56179 - 8 58 46 5 20.5 167 1 1 1.29
56180 - 8 58 46 5 21.8 30 1 15 23.472
56181 107 8 58 47.9 5 21.8 157 1 2 2.821
56182 108 8 58 51.8 5 16.5 114 1 NA NA
56183 109 8 58 56.1 5 13.9 190 1 NA NA
56184 110 8 58 57.5 5 7.3 247 1 NA NA
56185 111 8 59 3.8 5 0.5 242 1 NA NA
56186 112 8 59 9.4 4 59.4 207 1 NA NA
56187 113 8 59 8.1 4 48.8 234 1 NA NA
56188 114 8 59 14 4 51.1 207 1 NA NA
56189 - 8 59 17 4 53.3 56 1 NA NA
56190 115 8 59 18.3 4 49.4 182 1 NA NA
56191 117 8 59 26.8 4 47.3 224 1 NA NA
56192 116 8 59 26.5 4 56.9 140 1 4 4.775
56193 90 8 59 24.3 4 55.1 114 1 4 5.413
56194 - 8 59 26.9 5 3.2 46 1 NA NA
56195 1001 8 59 17.2 5 36.3 134 1 NA NA
56196 94 8 59 16.4 5 46.8 68 1 4 8.035
56197 93 8 59 16.9 5 47 60 1 2 4.96
56198 98 8 59 0 5 57.8 76 1 NA NA
56199 1002 8 59 2 5 47.7 50 1 5 10.647
56200 1003 8 59 0.8 5 45.2 33 1 NA NA
56201 1004 8 59 26.4 5 13.4 35 1 NA NA
56202 1006 8 59 31.1 5 9.3 46 1 4 5.532
56203 89 8 59 29.7 5 5.5 88 1 28 75.171
56204 - 8 59 29.2 5 4.6 139 1 6 9.695
56205 - 8 59 30.3 5 4.2 79 1 4 7.305
56206 - 8 59 30.2 5 6.2 92 1 1 1.455
56207 - 8 59 29.5 5 6.7 168 1 3 5.815
56208 118 8 59 29.9 4 43.6 240 1 NA NA
56209 119 8 59 35.3 4 54 195 1 NA NA
56210 120 8 59 39.3 4 52.7 234 1 NA NA
56211 87 8 59 43.3 5 1.1 36 1 2 4.69
56212 121 8 59 46.1 5 0.4 54 1 1 1.764
56213 122 8 59 50 4 58.8 31 1 6 9.322
56214 123 8 59 44.4 4 52.1 218 1 NA NA
56215 124 8 59 45.6 4 44.4 238 1 NA NA
56216 125 8 59 50.2 4 43.8 222 1 NA NA
56217 126 8 59 51.7 4 46.5 231 1 NA NA
56218 127 8 59 50.3 4 53.8 242 1 1 1.255
56219 128 8 59 53.1 4 59.4 178 1 NA NA
56220 129 8 59 57 4 57.7 228 1 1 1.427
56221 130 8 59 56.4 4 46.5 219 1 NA NA
56222 131 28 60 7 4 55.4 226 1 NA NA
56223 1009 28 60 9.4 4 56 137 1 NA NA
56224 132 28 60 14.7 4 52.8 148 1 NA NA
56225 - 28 60 21.2 4 51 104 1 5 6.348
56226 81 28 60 30.5 4 47.4 116 1 3 4.486
56227 133 28 60 35.1 4 44.3 101 1 3 5.161
56228 77 28 60 46.5 4 38.8 186 1 1 1.471
56229 1011 28 60 53.4 4 40 120 1 NA NA
56230 1012 28 60 57.1 4 35.8 70 1 11 24.916
56231 135 28 61 6.8 4 26.9 210 1 NA NA
56232 73 28 61 8.6 4 38.3 84 1 NA NA
56233 136 28 61 11.4 4 26.1 202 1 NA NA
56234 71 28 61 19.9 4 35.2 43 1 26 38.848
56235 137 28 61 21.9 4 26.7 266 1 NA NA
56236 138 28 61 26 4 25.1 247 1 3 3.116
56237 139 28 61 26.5 4 28 232 1 2 2.088
56238 - 28 61 27.7 4 28.4 60 1 NA NA
56239 140 28 61 34.7 4 32.7 64 1 1 3.035
56240 141 28 61 35.9 4 25.1 170 1 NA NA
56241 142 28 61 38.9 4 20.7 196 1 NA NA
56242 143 28 61 40.9 4 35.5 144 1 NA NA
56243 2001 28 61 10.4 5 1.9 294 1 4 13.09
56244 2002 28 61 6.2 5 2.5 182 1 1 1.385
56245 2004 28 61 4.6 5 0.1 282 3 NA NA
56246 2005 28 61 5.1 5 3.2 178 1 NA NA
56247 2007 28 61 5.7 5 6.4 246 1 NA NA
56248 2006 28 61 6.4 5 5.4 148 4 NA NA
56249 2006 28 61 6.4 5 5.6 164 1 NA NA
56250 2008 28 61 5.4 5 9.7 56 1 NA NA
56251 2009 28 61 4.3 5 13.8 91 1 NA NA
56252 2010 28 61 2.6 5 19.4 59 1 NA NA
56253 2011 28 61 2 5 28 214 1 NA NA
56254 2012 28 61 4.1 5 31.8 152 1 NA NA
56255 2013 28 61 6.4 5 39.8 230 1 NA NA
56256 2014 28 61 12 6 4 173 1 NA NA
56257 2015 28 61 9.8 5 51.3 162 1 NA NA
56258 2016 28 61 9.1 5 43.9 84 3 NA NA
56259 2017 28 61 8.4 5 38.6 112 1 2 5.742
56260 2018 28 61 6.4 5 33.2 82 1 NA NA
56261 2019 28 61 6.9 5 19 105 1 NA NA
56262 2021 28 61 7.5 5 8.5 176 1 NA NA
56263 3004 28 61 3.7 5 1.5 120 1 NA NA
56264 - 28 61 2.1 4 57.3 132 1 NA NA
56265 3028 28 61 1.4 4 47.3 88 1 NA NA
56266 3031 28 60 54.7 4 41.8 188 1 NA NA
56267 - 28 61 11.7 5 13.6 136 1 4 18.006
56268 - 28 61 12.5 5 7 150 4 15 64.876
56269 - 28 61 12.5 5 7.1 254 1 9 41.8
56270 - 28 61 13.1 4 54.8 239 1 NA NA
56271 - 28 61 14.3 4 51.9 164 1 NA NA
56272 3008 28 61 17.8 4 59.1 92 1 NA NA
56273 69 28 61 23.3 4 56.6 132 1 NA NA
56274 - 28 61 23 4 56.2 96 1 3 13.305
56275 3009 28 61 28.6 5 0.1 72 1 NA NA
56276 3011 28 61 32 4 58.4 170 1 NA NA
56277 - 28 61 30.6 5 8.1 119 1 NA NA
56278 - 28 61 28.9 5 17.8 174 1 NA NA
56279 - 28 61 28.2 5 25.5 112 1 NA NA
56280 66 28 61 28.5 5 9.6 184 1 NA NA
56281 3010 28 61 32 5 8.9 76 1 NA NA
56282 3012 28 61 33.6 4 55.8 60 1 NA NA
56283 65 28 61 37.2 4 58.2 55 4 41 171.165
56284 65 28 61 37.1 4 58 44 1 29 101.345
56285 3013 28 61 38.9 4 51.9 178 1 NA NA
56286 3049 28 61 45.1 4 54.7 146 1 NA NA
56287 3060 7 62 2.3 5 9.8 157 1 2 7.56

12 - Appendiks 3. Prøvetakingsinstruks

Tokt: Pigghåtokt med MS Skulebas

Periode: 05/09 – 02/10 2022

Toktnummer: 2022849

Serienr: 56001-56500

Pigghå

 • Lengde, Individvekt, kjønn, spesialstadium, aldersprøver (2. pigg)

 • Sent gravide hunner:

  • Antall fostre

  • Fryse fostre sammen per side (maks 20 individer pr stasjon, ikke med plommesmak, bare hvis vi har tid på noen stasjoner)

 • Genetikk (finneklipp i etanol). Antall prøver per statiske område:

  • 6+7 - Nord – mellom 65 N og 62 N (Rørvik til Maløy): 94 individer

  • 28 – Midt 1 – mellom 62 N og 61 N (Maløy til Sognfjord): 94 individer

  • 28 – Midt 2 – mellom 60.8 N og 60 N (Sognfjord til omtrent Storebø): 94 individer (bra hvis vi kan ta disse prøvene inn i Osterfjorden, helst etter brua. Kart i pc)

  • 8 - Sør – sør fra 60 N: 94 individer

 • Fra seks modne individer (3 hunn, 3 hann) fra innerste stasjoner Bergen område:

  • Miljøgiftprøver: leverprøve og muskelprøve fryses separat i ziplockpose (rene hansker og spritvasket saks/kniv/pinsett!)

  • Genomikkprøver fra 4 ind: leverprøve og muskelprøve i RNAlater i rør (lite stykk av prøve for miljøgift, 1 rør musk, en lever) (rene hansker og spritvasket saks/kniv/pinsett!)

Svarthå og hågjel

50 av hver art per statistisk område:

 • Spesialstadium

 • Pigg (svarthå, fryses i zip-lock pose)

 • Genetikk (finneklipp i etanol) – (på svarthå, kan evt. tas fra pigg, hvis tid er for knapt)

 • Ellers bare lengde, vekt og kjønn

Storskate, svartskate, håbrann og håkjerring

 • Hvis død: Frys hele individet.

 • Hvis død og diger: Lengde, vekt, kjønn, spesialstudium, og vevsprøve + ta bilder

 • Hvis levende: Ta bilder og slimhudprøve (frys i ziplock pose) og slipp ut igjen

Blålange

Lengde, vekt, kjønn, stadium, genetikk, gonadeprøve på formalinglass.

Lange og brosme

Lengde, vekt, kjønn og stadium (generelle modningsbeskrivelsen)

Peruer, vanlig uer

Lengde, vekt, kjønn, stadium, genetikk + bilde, eller fryses ned (bare peruer fryses ned).

Kveite

Lengde, vekt, kjønn, otolitter, stadium og genetikk.

Bifangst

All annen bifangst sorteres, lengdemåles og veies (+ kjønn for alle bruskfisker).

Prioritering hvis det blir travelt og noe skal kuttes

Prioritet

Alle pigghå skal opparbeides med lengde, individvekt, kjønn, spesialstadium og frysing av pigg.

Kutt nivå 1 (kuttes først)

Svarthå, genetikk: bare frys pigger, så kan genetikk tas fra disse senere.

Kutt nivå 2

Bifangst: kutte vekt på enkeltindivider, men ta totalvekt av hver art.

Andre arter: Dersom vi får mye av enkelte andre arter, kutt ekstra prøvetaking av disse.

Detaljerte instrukser

Pigghå: Aldersprøve (2. pigg)

Pigghå: Aldersprøve (2. pigg) Pigghå: Aldersprøve (2. pigg)

Lengdemåling av havmus

Lengdemåling av havmus

Genetisk prøvetaking

 1. Klipp en liten bit av halefinnen/ryggfinne (ca. 0,5 x 1 cm) og legg den i et forhåndsnummerert rør med sprit.

 2. Tørk godt av saksen og pinsetten med papir mellom hver prøve.

 3. Registrer nummeret på røret (=genetikknummer) i individdata/S2D.

 4. I tillegg noteres følgende på eskens lokk:

genetikk nummer + artsnavn + serienummer + individnr.

(Eksempel: rør 101-105: pigghå, ser 22101, ind.nr. 1-5)

Bilder av storskate – hele individ, avstand mellom ryggfinner

Bilder av storskate – hele individ, avstand mellom ryggfinner Bilder av storskate – hele individ, avstand mellom ryggfinner