Gå til hovedinnhold

Kombinasjonen av oksygen og temperatur avgjør laksens appetitt


Oppdrettslaks

Oppdrettslaks

Redusert appetitt kan bety at oppdrettslaks får for lite oksygen. Oksygennivået der appetitten begynner å synke kan derfor sees på som en grense for når det blir for lite oksygen ved normal drift.

Det viser seg at mengden oksygen som trengs i sjøvann for å sikre best mulig appetitt hos mellomstor laks er svært avhengig av temperatur. Oksygennivået i sjøvann varierer mye både i løpet av ett år og ett døgn, noe som igjen kan påvirke velferden til oppdrettsfisk.

- Dersom oppdrettsfisken får for lite oksygen, får den dårligere velferd. Siden det nå ser ut som redusert appetitt kan vise når det blir for lite oksygen, er det viktig å vite hvor mye oksygen laks trenger ved ulike temperaturer for å spise normalt, sier Frode Oppedal som er forsker ved Havforskningsinstituttet.
 
Spesielt om høsten er det mange naturlige svingninger i oksygeninnholdet i sjøvann. Vannet har gjerne høy temperatur på denne årstiden, noe som gir det dårligere evne til å ta opp oksygen. Det kan igjen føre til dårlig tilgang på oksygen for oppdrettsfisk som ikke kan svømme vekk fra problemet. I tillegg foregår det mye nedbryting av organisk materiale som alger og plankton, som igjen reduserer mengden oksygen.

Også laksen blir påvirket av høy temperatur. Når det blir varmere trenger den mer oksygen, samtidig som varme og god tilgang på mat gjør at den vokser godt. Dermed blir det mye biomasse som gir høy tetthet med fisk. Dette fører til at det ofte er lave oksygenverdier i oppdrettsmerdene på denne tiden, som igjen kan forsterkes ved lav vannutskiftning. Dersom det er mindre tilgjengelig oksygen enn det laksen har behov for, får fisken oksygenmangel.

Ved moderat oksygenmangel, reduseres appetitt og vekst, og ved mer alvorlig mangel utløses stress og i ytterste konsekvens, dødelighet.

Oksygenmåler

Oksygenmåler

Foto: Frode Oppedal, Havforskningsinstituttet

Målte fôropptaket

- Vi gjennomførte et forsøk der vi målte appetitten hos laks på 0,4 kg ved å registrere daglig fôrinntak ved fire ulike temperaturer og syv nivåer av oksygen. Temperaturen var fra 7 til 19 grader celsius, mens oksygennivåene var fra 32 til 122 prosent metning per temperatur, sier Oppedal.

I tillegg målte forskerne grensen for kritisk oksygenmetning ved hver temperatur, dvs. grensen for når laksen ikke lenger klarer å få i seg nok oksygen. Synker oksygennivået under denne grensen, klarer ikke laksen å ta opp nok oksygen til å dekke basisbehovet, noe som igjen fører til stress og opphopning av melkesyre.

Laksen dør av oksygenmangel dersom den holdes under den kritiske grenseverdien over tid (minutter til timer, avhengig av oksygenbehov).

Lite oksygen ga redusert appetitt

Resultatene viser at fiskens appetitt først reduseres når oksygenmetningen synker under en grense. Denne grenseverdien øker kraftig med temperaturen i vannet. Laksen får derfor størst problemer på sensommeren og utover høsten.

- Appetitten ble redusert ved oksygenmetninger på 42 prosent ved 7 grader og på 76 prosent ved 19 grader. Den kritiske oksygenmetningen var henholdsvis 18 og 36 prosent for samme temperaturer, sier Mette Remen som var postdoktor ved Havforskningsinstituttet da forsøket ble gjennomført.

Når laksen får dårligere appetitt, er det viktig å gi den mindre fôr, slik at ikke maten som blir til overs forurenser miljøet rundt.  Tidligere studier viser også at laksen har gode muligheter for å ta igjen den tapte veksten når forholdene igjen blir gode. Dersom oksygenverdien i vannet nærmer seg den kritiske grensen, bør fôringen stanses helt slik at oksygenbehovet senkes og mindre av det tilgjengelige oksygenet brukes opp. På oppdrettslokaliteter med gjentagende lave oksygenverdier bør mer langvarige tiltak som for eksempel redusert fisketetthet og økt vanngjennomstrømming iverksettes.

Basert på det omfattende datamaterialet fra forsøket er sammenhengene mellom effekter av oksygen og temperatur godt dokumentert. Det er også laget en modell (se figur) som kan brukes av oppdrettere og myndigheter for å sikre effektiv produksjon og at laksens velferd er ivaretatt.

Appetitt, oksygen og temperatur

Appetitt (fôropptak i % av biomasse) avhenger av temperatur og oksygenmetning.Arbeidet er gjort innen senter for forskningsdrevet innovasjon i akvakultur (CREATE), forsøket ble gjennomført ved Havforskningsinstituttets stasjon i Matre og utført av postdoktor Mette Remen, student Michael Sievers og veiledet av seniorforskere Thomas Torgersen og prosjektleder Frode Oppedal.

Referanse:

Remen, M., Sievers, M., Torgersen, T., Oppedal, F., 2016. The oxygen threshold for maximal feed intake of Atlantic salmon post-smolts is highly temperature-dependent. Aquaculture 464, 582-592.