Gå til hovedinnhold

Trygg oppdrettsfisk


lakspaanlegghelgeskodvinnifes106web

Foto: Helge Skodvin

I 2016 ble over 13 000 oppdrettsfisk undersøkt for ulovlige og uønskede stoff. Resultatene viser at nivåene av miljøgifter er under EUs grenseverdi, og at det er trygt å spise norsk oppdrettsfisk.

Hvert år overvåker NIFES norsk oppdrettsfisk på oppdrag for Mattilsynet. Overvåkningen skal sjekke at norsk oppdrettsfisk ikke inneholder uønskede stoff i helseskadelige mengder, og er trygg å spise. Dette kontrollsystemet er i samsvar med EU sine retningslinjer.

I 2016 undersøkte NIFES 13.415 oppdrettsfisk. Fiskene ble analysert i samleprøver, som består av fem fisk fra samme merd, og resultatet blir sett på som representativt for den merden. Over 90 prosent av prøvene i denne overvåkningen er laks, men den inkluderer også oppdrettsarter som regnbueørret, kveite, røye, piggvar og flekksteinbit.

Nedgang i miljøgifter

Oppdrettsfisken ble undersøkt for blant annet dioksin- og dioksinlignende PCB, tungmetaller, pesticider og bromerte flammehemmere. Ingen av miljøgiftene hadde nivåer som var over EU sin maksimumsgrense der det er satt.

– Vi ser at nivåene for flere av miljøgiftene har gått betydelig ned de siste 10-15 årene. Dette har hovedsakelig sammenheng med overgangen fra marine til vegetabilske ingredienser i fôret, sier Rita Hannisdal, forsker ved NIFES.

Funn av lusemidler

Det ble funnet rester av lusemidler i 22 av 372 samleprøver som ble analysert for legemidler brukt mot lus. I 17 av samleprøvene ble det funnet emamektin, i en av prøvene var nivået høyere enn det som er funnet tidligere år, men fortsatt under grenseverdi. I tre av prøvene ble det funnet diflubenzuron, mens én prøve inneholdt cypermetrin. I tillegg ble det påvist teflubenzuron i én prøve. Alle prøvene var under grenseverdi.

– De fire lusemidlene som det ble funnet rester av er lov å bruke til oppdrettsfisk. Men det pågår nå en prosess i EU om diflubenzuron fortsatt skal være lov å bruke, sier Hannisdal.

Ulovlige stoffer

1040 av samleprøvene ble analysert for ulovlige stoffer. Resultatene viser at det ble funnet et ulovlig stoff, krystallfiolett i prøver fra ett anlegg. Funnet ble umiddelbart rapportert til Mattilsynet. Etter grundigere undersøkelser konkluderte Mattilsynet med at det skyldes en forurensing fra en tusjpenn under prøvetakingen.

»Last ned PDF-versjon