Gå til hovedinnhold

Fått torsk med merke? Hev dusør!


Merket torsk

Vi ønsker at fiskere som får en merket kysttorsk melder fra, og gir dusør for å få dem igjen.

Mellom 11. august og 3. september er Havforskningsinstituttet på tokt fra Stad til Vikna for å se hvordan det står til med rekrutteringen av kysttorsk. Vi merker torsk med ytre merker, og gir dusør for å få dem igjen.

Vi bruker to ulike, godt synlige merker (som vist på bildene). Vi ønsker at fiskere som får en merket kysttorsk melder fra, med informasjon om fiskens lengde, fangstdato, fangstposisjon, dyp samt hvilket redskap fisken ble fanget med. Oppgi navn og adresse, og du vil få en liten finnerlønn og informasjon om fisken din.

Merker til torsk

Dette er merkene som blir brukt.


Send merket og informasjonen til:
Havforskningsinstituttet ved prosjektleder Asgeir Aglen
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen

Takk for at du bidrar til viktig forskning!

Den langsiktige målsetningen er å bygge opp igjen gytebestanden av kysttorsk til nivået midt på 1990-tallet. Gjenoppbyggingen går sakte.

Havforskningsinstituttet ønsker et tidlig svar på årsklassestyrken. Er det noe som hindrer yngelens overlevelse slik at gytebestanden ikke vokser fortere, eller er gytebestanden i seg selv for lav til å produsere nok yngel? Vi vil vite om kysttorsken har stor dødelighet tidlig i livet, enten påført av mennesker eller ved at predatorer spiser yngelen.

På toktet skal vi dekke grunnområdene fra et par meters dyp og ned til 25-30 meter, slik at vi får et bilde av ungtorsken som ennå ikke fiskes kommersielt. For å danne en god tidsserie langs kysten, bruker vi åleruser satt fra overflaten og ned til 10-15 meter, i kombinasjon med trollgarn fra 15 til 30 meters dyp.

Mer informasjon om merket torsk