Gå til hovedinnhold

Mye torskeyngel, middels med andre arter


Hyse

Figuren viser mengdeindeksen (blå linje) for hyseyngel i milliarder eksemplarer, mens den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden 1980 – 2016.

Årets økosystemtokt viser at det er mye torskeyngel i Barentshavet, mens yngel fra andre arter ligger på middels nivå. Mangelfull dekning gjør at yngelmengden kan være underestimert for noen arter.

Det russiske forskningsfartøyet «Vilnius» måtte kutte den nordøstlige delen av Barentshavet på grunn av dårlig tid. Dermed kan mengdeindeksene for blant annet torske-, lodde- og sildeyngel bli underestimert.

Økosystemtoktet startet i midten av august og varte til begynnelsen av oktober i norsk sone. I den russiske delen av Barentshavet  pågikk toktet til midten av oktober. Barentshavet ble dekket med fire fartøy, tre norske og ett russisk.

Torsk

Torskerekrutteringen i Barentshavet har vært god gjennom de to siste tiårene, og siden 2008 har flere sterke årsklasser blitt rekruttert til den totale bestanden. Under årets tokt ble det registrert tette konsentrasjoner av torskeyngel i de sentrale områdene av Barentshavet. Årets mengdeindeks ligger langt over langtidsgjennomsnittet og 2017-årsklassen kan betegnes som sterk.

 

Torsk.jpg

Figuren viser mengdeindeksen (blå linje) for torskyngel i milliarder eksemplarer, mens den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden 1980 – 2017.

 

Sild

Silderekrutteringen i Barentshavet har vært vekslende gjennom de siste tiårene.  I 2004 ble det observert en rekordsterk årsklasse. Siden den gang er det kun 2013-årsklassen som er beregnet som sterk på yngelstadiet i Barentshavet. Under årets tokt ble det registrert tette konsentrasjoner av sildeyngel i de sentrale områdene av Barentshavet og utenfor Varangerhalvøya. Årets årsklasse beregnes til å være en middels god årsklasse og mengdeindeksen er høyere enn fjorårets og ligger over lagtidsgjennomsnittet.

 

Sild.jpg

Figuren viser mengdeindeksen (blå linje) for sildeyngel i milliarder eksemplarer, mens den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden 1980 – 2017.

 

Lodde

Lodde er en nøkkelart i Barentshavet. Rekrutteringen til bestanden har generelt vært god de siste tiårene, med uvanlig sterke årsklasser i 2008, 2012 og 2016. Årets mengdeindeks ligger litt under lagtidsgjennomsnittet, og 2017-årsklassen kan betegnes som middels. Det ble observert tette konsentrasjoner av loddeyngel helt til grensen mot området som ikke ble dekket. Det tyder på at det finnes loddeyngel også der.

 

Lodde.jpg

Figuren viser mengdeindeksen (blå linjene) for loddeyngel i milliarder eksemplarer, mens den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden 1980 – 2016.

 

Hyse

Hyserekrutteringen har også variert fra år til år og har generelt vært på middels nivå i siste to tiårene. Årets rekruttering ligger litt over langtidsmiddelet og 2017-årsklassen kan betegnes som middels.  Under årets tokt ble det registrert tette konsentrasjoner av hyseyngel i det vestlige Barentshavet.

 

Hyse.jpg

Figuren viser mengdeindeksen (blå linje) for hyseyngel i milliarder eksemplarer, mens den røde linjen viser gjennomsnittet for perioden 1980 – 2016.