Gå til hovedinnhold

31 millioner til forsking på torsk og seismikk, ål, mesopelagiske arter og kystøkosystemer


MX0B7126

Havforskningsdirektør Sissel Rogne gratulerte Lise Doksæter Sivle og Webjørn Melle med bevilgningene fra Forskningsrådet. Halvor Knutsen og Caroline Durif på forskningsstasjonenen i henholdsvis Flødevigen og Austevoll fikk også innvilget sine søknader. (Foto: Erlend A. Lorentzen)

– Det er ikke tilfeldig at disse prosjektene gikk gjennom – dette er viktige forskningsbidrag til god forvaltning av hav- og kystområdene våre, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne etter at HI kan notere seg for 31 millioner kroner fra Forskningsrådet.    

I dag ble det kjent hvilke prosjekter som får støtte fra MARINFORSK-programmet til Norges forskingsråd. Av nærmere 90 søknader var det til slutt 13 prosjekter som gikk gjennom nåløyet hos programstyret. Fire av de innvilgede prosjektene ledes av HI. Instituttet er også med på to andre godkjente prosjekter, så sett under ett er det snakk om over 35 millioner kroner i støtte.

Seismikkskyting når torsken gyter

– Vi har fått veldig god uttelling for relevante og spissede søknader med høy kvalitet, sier Sissel Rogne. Hun trekker frem prosjektet til Lise Doksæter Sivle, som skal undersøke hvilken effekt seismikk har på torsk i gyteperioden. Prosjektet er tildelt ca. 8 millioner kroner.

– Her har vi viktig forskning i skjæringspunktet mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet. Det er helt nødvendig å vite hvordan menneskelig aktivitet som seismikk påvirker fisken også, sier Sissel Rogne.

Arter fra dypet

Havforskningsdirektøren gleder seg også over 7,3 millioner kroner til studier av det mesopelagiske laget (200 til 1000 meter), der det befinner seg en stor, uutnyttet biomasse. Bevilgingen ligger under delprogrammet Bærekraftig høsting og verdiskaping.

– Fiskerier på disse dypene kan bli en helt ny næringsvei. Da må vi imidlertid være trygge på at utnyttelsen er bærekraftig – både i et økonomisk og økologisk perspektiv. Ny kunnskap er helt avgjørende, og med støtte fra forskningsrådet kan vi sette ytterligere fart på vårt mesopelagiske initiativ. 

Ål og kystøkosystemer

HI har også fått innvilget to prosjekter som sorterer under delprogrammet Marine økosystemer.
Caroline Durif får 6 millioner kroner til studier av leveområder for den kritisk truede ålen, og 8,6 millioner går til Halvor Knutsen, som skal lede et gen-prosjekt på arter og økologiske koplinger i kystøkosystemer.