Gå til hovedinnhold

Fremdeles høye nivåer av miljøgifter i sjømat innerst i Årdalsfjorden


Blåskjell (2)

Mattilsynet opprettholder advarselen mot å spise skjell fra Årdalsfjorden, etter en ny undersøkelse av miljøgifter i sjømat i fjorden.

Fotograf: Eivind Senneset

Nivåene av PAH i sjømat er gått ned innerst i Årdalsfjorden, men de er fremdeles høye. Fire kreftfremkallende varianter av miljøgiften er 15 ganger høyere enn grenseverdien, ifølge en ny rapport.

– Skjellene innerst i fjorden er veldig forurenset, men det var enda mer tidligere. Det var skyhøyt før, nå er det bare veldig høyt, sier NIFES-forsker Tanja Kögel om nivåene av miljøgiften polyaromatiske hydrokarboner (PAH) i skjell i Årdalsfjorden.
 
I 2016 hadde disse skjellene nivåer av fire kreftfremkallende varianter av PAH (PAH-4) som var 15 ganger over grenseverdi, viser en ny rapport, som Kögel er en av forfatterne bak. Rapporten har undersøkt nivåene av miljøgifter i sjømat i Årdalsfjorden og er skrevet på oppdrag for Mattilsynet.
 
I dag advarer Mattilsynet mot å spise skjell fra Årdalsfjorden, og Mattilsynet opprettholder advarselen.

Variasjoner fra år til år

Lenger ute i Årdalsfjorden var nivåene av miljøgifter i sjømaten lavere, men overvåkning gjennom flere år har vist at dette varierer en del. Derfor kan ikke resten av fjorden «friskmeldes».

– Vi vet ikke hva forurensingen lenger ute kommer av, men det er nærliggende å tro at noe av det kan komme fra innerst i fjorden hvis det for eksempel har vært uvær, sier Kögel.

Over grenseverdi i lever

I undersøkelsen ble krabbe, blåskjell, brosme, torsk og flyndre undersøkt for uønskede stoffer som kadmium, kvikksølv, dioksiner, PCB-er og PAH-er.

I tillegg til for høye nivåer av PAH-er i skjellene ved stasjonen innerst i Årdalsfjorden, viste analysene også at nivåene av PCB-6, sum dioksiner/furaner og dioksinlignende PCB i lever av torsk og brosme i gjennomsnitt var over grenseverdiene.

Brosmene var allerede fanget og undersøkt for tungmetaller i 2015 i forbindelse med et annet prosjekt. De analysene viste at gjennomsnittlig kvikksølvnivå i brosmefiletene var over grenseverdien. Mattilsynet advarer derfor mot å spise brosme fra deler av Sognefjorden.

Nivåene av miljøgiften perfluoroktylsulfonat (PFOS) i brosmelever var høyere enn NIFES noensinne har målt i sjømat før, men likevel ikke så høye at det blir ansett som helsefarlig.

I torskefilet, flyndrefilet og krabbe var konsentrasjonene av kvikksølv lave. I klokjøttet fra krabbe og blåskjell var kadmiumkonsentrasjonene relativt lave, mens i brunmat fra krabbe lå nivåene innenfor det man har funnet tidligere andre steder langs norskekysten. Ved stasjonen innerst i Årdalsfjorden var det også høye nivåer av PAH i brunmaten, men det finnes i dag ingen grenseverdier som gjelder for brunmat.

Undersøkelsen av sjømaten i Årdalsfjorden er en del av «Forurensede havner og fjorder»-programmet. Det er foreløpig ikke planlagt en videre kartlegging av sjømaten i området.

Rapport om sjømat fra Årdalsfjorden 2017