Gå til hovedinnhold

HI kritisk til søknad om ny utslippstillatelse for Sydvaranger-gruver


20151112 102059 (2)

Bøkfjorden i Øst-Finnmark. Foto: Terje van der Meeren/HI

Sydvaranger Drift AS vil årlig slippe 4 millioner tonn finoppmalt gruveavfall, med 72 tonn kjemikalier, ut i Bøkfjorden i Øst-Finnmark. Havforskerne mener søknaden fra selskapet har klare mangler og flere feil. 

 – Vi mener søknaden om utslippstillatelse fra Sydvaranger Drift AS har klare mangler og feil, sier HI-forsker André Marcel Bienfait. 

HI har nylig kommet med en høringsuttalelse i saken. 

– Før man i det hele tatt kan vurdere en utslippstillatelse for dette prosjektet, er det en rekke feil og mangler i søknaden som må rettes opp i. Kort fortalt, så trenger vi mer kunnskap og kartlegging om hva selskapet faktisk vil slippe ut i fjorden, og hvordan det vil påvirke fisk og bunndyr som lever der, forklarer Bienfait. 

Urealistisk spredningsmodell 

Finpartiklet avfall kan spres med havstrømmer, og påvirke et mye større område enn selve utslippsstedet. 

I søknaden har selskapet brukt en spredningsmodell som ikke holder mål, ifølge forskerne. 

Strømningene som er lagt inn, er bare tidevann og ferskvannsavrenning, ingen andre havstrømmer er med, og det er urealistisk. I tillegg er partikkelstørrelsesfordelingen svært forenklet. 

– Dette fører til at modellen grovt underestimerer hvor mye og langt partikler vil spre seg i vannet, sier HI-forskeren. 

Skeptisk til kjemikaliebruk 

Selskapet søker om å bruke de kjemiske stoffene polyakrylamid og polydiallyldimetylammonium klorid, markedsført som Magnafloc 10 og LT38. 

I gruvedrift bruker man såkalte flokkuleringsmidler for å binde partikler sammen. 

Men utslipp av disse kjemikaliene uroer forskerne. 

– Vi vet ikke nok om hvordan disse kjemikaliene påvirker miljøet i fjorden, hvor giftige de er ute i naturen, og i tillegg er vi bekymret for at de har en plast-lignende struktur, altså at de vil virke som mikroplast i naturen. 

Forskerne er også bekymret over at selskapet ikke har vurdert utslipp av mikroplast, at det ikke er gjort systematiske undersøkelser av bunndyrlivet i fjorden, og at mulige konsekvenser for fjorden som nasjonal laksefjord ikke er utredet. 

Sammendrag av punkt i HI sin høringsuttalelse:

HI mener at følgende betingelser bør oppfylles før en utslippstillatelse vurderes for Sydvaranger Drift AS:

  • Den realistiske partikkelstørrelsesfordelingen i avgangsmassen bør bestemmes eksperimentelt ved bruk av minst to uavhengige analysemetoder, som laser-diffraksjon og elektronmiskroskopi.
  • En ny modellering av spredningen til avgangsmassen bør gjennomføres. Den modelleringen burde bruke ikke bare en avansert modell, men også den reale partikkelstørrelsesfordelingen og realistiske strømningsforhold.
  • Ved hjelp av den nye modellen bør det etableres et program for faste stasjoner til regelmessig (årlig) prøvetaking av bunndyr etter gjeldende standard, slik at det blir mulig å følge utviklingen fremover i tid. 
  • På de samme faste stasjonene bør det også gjennomføres regelmessig (årlig) prøvetaking av sedimentet for kjemiske analyser, spesielt med hensyn til flokkuleringsmidler Magnafloc 10 og LT38. 
  • I forhold til Magnafloc LT38 bør arbeidet til å erstatte produktet med en mer miljøvennlig alternativ fortsettes og alternativet implementeres omgående.
  • Det bør også - med hjelp av strømningsmodelleringen – etableres stasjoner til kontinuerlig overvåkning av partikkel(antall)konsentrasjonen i vannsøylen, knyttet til strenge grenseverdier.
  • Konsekvensutredning med tilhørende kartlegging der dette er nødvendig, bør gjennomføres for både marin fisk og laksefisk, slik at dette tilfredsstiller hensynet til dagens behov for kunnskap etter gjeldene nasjonale føringer og lovverk.

Les hele høringsuttalelsen her.