Gå til hovedinnhold

Foreslår metodikk for kartlegging av grunne naturtyper rundt oppdrettsanlegg


Bilde tatt av natur like under havoverflaten. Det viser ulike arter som vokser på berget i rosa-røde farger og litt tare. Øverst skinner lyset gjennom overflaten.

Illustrasjonsfoto.

Fotograf: Erling Svensen / Havforskningsinstituttet

Om det er tareskog, østers eller koraller der det kommer oppdrettsanlegg er ikke alltid kartlagt på forhånd. En naturtypekartlegging vil gjøre det enklere å unngå negative effekter på sårbar natur.

Nå foreslår HI en metodikk for hvordan en slik kartleggingen kan gjennomføres i områder der det skal komme nye lokaliteter eller dersom produksjonen på en eksisterende lokalitet skal utvides.

Metodikken gjelder for oppdrettsanlegg i områder som er maksimalt 50 meter dype. Tidligere har vi gitt tilsvarende råd for dypere områder. Metodene som foreslås for både de dype og grunne områdene skal gi forvaltningsmyndighetene grunnlag for å utarbeide en veileder for slik kartlegging.

Vil kartlegge 500 meter fra anleggene – lengre om det er koraller der

– I grunne områder anbefaler vi at bunnen under det planlagte akvakulturanlegget og et område som går 250 meter fra anleggets ytterkant blir grundig kartlagt, sier forsker Vivian Husa.

I tillegg anbefales det at området ut til 500 meters distanse fra merdkant undersøkes i hovedstrømretning/retninger.

– Dersom det oppdages koraller på grunt vann i området som i utgangspunktet skal kartlegges, anbefaler vi å øke undersøkelsesområdet til 1 km fra anlegget, siden koraller trolig er mer følsomme for utslipp enn andre grunne naturtyper, sier Husa.

Minst 3-4 prosent av arealet i anleggets påvirkningsområde der dypet er 0- 50 meter bør undersøkes.

Stiller krav til både utstyr og personell

– For å få gode resultater er det helt nødvendig at videomaterialet som samles inn holder høy nok kvalitet. Derfor ønsker vi at det stilles krav til både utstyr og hvilken opplæring personellet som utfører oppgaven har, sier Husa.

Tilpasset undersøkelse når et anlegg skal utvides

Ved søknad om utvidelse av anlegget er det vanskelig å kartlegge under anlegget. Derfor foreslår forskerne ett design der nærområdet til anlegget kan undersøkes uten å komme i konflikt med fortøyninger.

– Denne metodikken kan kombineres med undersøkelser i dypere områder, og vi foreslår at i slike tilfeller undersøkes minst 3 prosent av det grunne området og 3 prosent av dypere områder, sier Vivian Husa.

Referanse

Vivian Husa og Tina Kutti. Forslag til metode for kartlegging av sårbare arter og naturtyper på grunt vann (0-50 meters dyp) til søknader om akvakultur i sjø — Kunnskapsleveranse til Fiskeridirektoratet. Rapport fra havforskningen 2022-9.