Gå til hovedinnhold

Nr. 9: Kysttokt hausten 2010

Sammendrag

Hovudføremålet med toktet er å framskaffa indeksar for talet på fisk og data over lengde og vekt for kvar aldersgruppe av sei og kysttorsk nord for 62ºN til bruk i bestandsvurderingar.

  • Det var ein nedgang på om lag 10 % i registreringane av sei samanlikna med 2009 til det nest lågaste nivået sidan 1997. Bortsett frå 3-åringane var indeksane for alle aldersgrupper under gjennomsnittet.
  • Det var også ein nedgang i indeksane av kysttorsk for alle aldersgrupper unnateke 1-2 åringar, og det er berre små teikn til betre rekruttering. Registrert gytebiomasse er på same låge nivå som i føregåande år.