Gå til hovedinnhold

Forvaltningsplaner


HI 001899

Torungen fyr.

Fotograf: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Regjeringa har lagt frem heilskaplege forvaltingsplanar for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen/Skagerrak. Siktemålet er at desse skal medverke til ein berekraftig forvalting av desse havområda.

I forvaltingsplan Barentshavet blir dei overordna rammene for eksisterande og ny verksemd i havområdet klargjorde, og det blir lagt til rette for sameksistens mellom næringar som fiskeri, sjøtransport og petroleumsverksemd.

I forvaltinga av Norskehavet ligg det betydelege utfordringar, særleg knytta til effektar av klimaendringar og forsuring av havet, skattlegging av enkelte fiskebestandar, risiko for akutt forureining, nedgang i sjøfuglbestandar og behovet for bevaring av korallområde.

Nordsjøen–Skagerrak er vårt mest intensivt utnytta havområde og eit av verdas mest trafikkerte seglingsområde. Utfordringane er knytta til miljøgifter og forsøpling, og fleire sjøfuglbestandar og enkelte fiskebestandar er i dårleg forfatning. Vidare gir klimaendringar og havforsuring nye utfordringar som gjer det nødvendig å ha eit langsiktig perspektiv i forvaltinga.

Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ble lagt frem av regjeringen 31. mars 2006. Havforskningsinstituttet fikk da ansvar for å lede overvåkingsgruppen.

Overvåkingsgruppens rapporter:


Norskehavet er et rikt hav med viktige næringer som har betydelig aktivitet. Forvaltningsplan for dette havområdet ble lagt frem og behandlet i Stortinget 18. juni 2009.

Overvåkingsgruppens rapporter:


Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ble etablert i 2013 (Meld. St. 37). Overvåkingsgruppens første rapport er særnr. 1b-2015.

Overvåkingsgruppens rapporter: