Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Hyse


fiskedodelighet hyse

undefined

Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne. På grunn av en omfattende revidering av data og betydelige urapporterte fangster er bestandsvurderingen usikker. Det foreligger derfor ikke beregninger av gytebestand og fiskedødelighetsrater for 2005. Bestandsvurderingen regnes likevel å kunne indikere trender i gytebiomasse. Toktdata tyder på at det kommer flere sterke rekrutterende årsklasser.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2006

Status

Hysebestanden er regnet for å ha god reproduksjonsevne. På grunn av en omfattende revidering av data og betydelige urapporterte fangster er bestandsvurderingen usikker. Det foreligger derfor ikke beregninger av gytebestand og fiskedødelighetsrater for 2005. Bestandsvurderingen regnes likevel å kunne indikere trender i gytebiomasse. Toktdata tyder på at det kommer flere sterke rekrutterende årsklasser.


Forvaltningsregel

Den norsk-russiske fiskerikommisjonen er blitt enig om en høstingsstrategi med et jevnere uttak basert på et 3-års gjennomsnitt. Denne regelen er i ferd med å evalueres av ICES, og svarene vil foreligge innen slutten av juni.

Forvaltningsråd

Økningen i gytebestandsbiomassen de siste årene (2001-2004) har muliggjort fangster på rundt 130 000 tonn (inkludert urapporterte fangster). I fravær av holdbare bestandsvurderinger, og siden det har vært en økning i bestandsnivået,  tilrår ICES å holde fangstene under dette nivået.

Nøkkeltall

  • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 50 000 tonn
  • Føre-var-grense for gytebestand (Bpa) = 80 000 tonn
  • Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,49
  • Føre-var-grense for fiskedødelighet (Fpa) = 0,35

Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2007

På grunn av usikkerheten i bestandsestimatene foreligger det ingen prognoser for bestanden.

Sammenlikning av det vitenskapelige grunnlaget med i fjor

Bestandsvurderingen i år viser betydelige endringer i nivåene på totalbiomasse, gytebiomasse og fiskedødelighetsrater i forhold til bestandsvurderinger utført tidligere år. Dette skyldes revidering av biologiske data, en liten endring i hvordan bestanden er definert og en endring i fangstdata. Bestandsvurderingen kunne derfor ikke brukes som grunnlag for kvoterådgivning.

 

fiskedodelighet_hyse.gif

 

 

gytebiomasse_hyse.gif


Figurene indikerer utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

 

~ tilbake