Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kolmule


kolmule

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006

Status

ICES vurderer bestanden til ha god reproduksjonsevne, men at den ikke høstes bærekraftig. Beregningene av gytebestanden og høstingsnivået er usikre, men gytebestandens størrelse er med stor sannsynlighet over føre-var-nivået. Gytebestanden i 2003 ble vurdert som rekordhøy, men minket i 2004–2006. Årlig fangst har vært over 2 mill. tonn siden 2003, (2005:  2 millioner tonn).

Dagens beskatning er over føre-var-nivået (Fpa) og var sannsynligvis over kritisk nivå (Flim) i 2004. Rekrutteringen de siste ti årene har vært meget høy, men toktresultater indikerer at 2005-årsklassen er svak.

ICES har evaluert forvaltningsplanen som Norge, EU, Island og Færøyene vedtok i desember 2005. Det konkluderes med at det ved lav rekruttering er høy risiko for at bestanden vil falle under Blim. Derfor er planen ikke i tråd med føre-var-prinsippet, og  ICES anbefaler at den utvikles videre. Dagens beskatningsnivå er mye høyere enn bestanden tåler. Det fiskes kun på noen få årsklasser. Gytebestanden minker og er ventet å avta videre dersom den vedtatte forvaltnigsplanen følges.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler en totalfangst av kolmule på mindre enn 980 000 tonn i 2007 slik at fiskedødeligheten  kommer under føre-var-nivået (Fpa).

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 2,25 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,51
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,32

Fangst i 2005: 2,0 millioner tonn, i 2006: 2,1 millioner tonn (antatt fangst i henhold til forvaltningplanen).
Gytebestand i 2005: 5,5 millioner tonn, i 2006: 4,8 millioner tonn.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

kolmule.gif

Figurene viser utviklingen i gytebiomasse, fiskedødelighet og rekruttering.

~ tilbake