Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Kysttorsk


gytebiomasse kysttorsk

undefined

Bestanden av kysttorsk har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2006 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer høyst sannsynlig til å bli ytterligere redusert til 2007. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES klassifiserer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2006

Status

Bestanden har avtatt kontinuerlig fra 1994. Gytebestanden i 2006 er beregnet til å være den lavest observerte og kommer høyst sannsynlig til å bli ytterligere redusert til 2007. Dagens fiskedødelighet er altfor høy. ICES klassifiserer derfor bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne, og at den ikke høstes bærekraftig.

Fiskedødeligheten økte fra 1991 til 1999, gikk noe ned til og med 2001, for så å øke i årene fra 2002 til 2005. Dette har ført til en ytterligere reduksjon av en allerede historisk lav gytebestand, som i begynnelsen av 2006 var den laveste observerte i tidsserien. Rekrutteringen har avtatt kontinuerlig i perioden fra 1996 til 2006, og er på et faretruende lavt nivå. Fangstene økte fra 1991 til 1997, for så å avta noe frem til og med 2001. I 2002 økte fangsten betraktelig, men gikk noe ned i 2003, 2004 og 2005. Likevel er fangsten av kysttorsk langt over kvoten på 21.000 tonn. Det tas i tillegg betydelige kvanta i turistfiske og fritidsfiske, og dette øker usikkerheten i absoluttnivået av bestand og beskatning.

Det er ikke etablert referansepunkter for norsk kysttorsk. Bestandens tilstand kan derfor ikke evalueres i henhold til disse, men rekrutteringen forverres åpenbart ved gytebestander under om lag 100 000 tonn.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at ingen fangst bør tas fra denne bestanden i 2007, og at en gjenoppbyggingsplan utarbeides og implementeres som en forutsetning for gjenåpning av fisket.

ICES anbefalte allerede i 2000 at fangstene burde reduseres for 2001. Anbefalte kvoteråd fra ICES har siden vært lavere og lavere. Fra 2004 har ICES anbefalt null fangst. Bestanden har avtatt videre, slik at rådet om å gjenoppbygge bestanden på kort sikt fortsatt gjelder.

Gjenoppbyggingsplanen bør inkludere overvåking av bestandens utvikling, klare spesifiserte gjenåpningskriterier, samt overvåking av fisket når det gjenåpnes. For å unngå all fangst av norsk kysttorsk anbefaler ICES at det settes restriksjoner på de fiskerier hvor norsk kysttorsk og nordøstarktisk torsk blir fisket i blanding.

Kommentar

Det er stor usikkerhet i fangsttallene, blant annet på grunn av et betydelig fritids- og turistfiske. Derfor er det stor usikkerhet i beregningene, og det er ikke laget noen prognose.

Anbefalt TAC 2006: Ingen fangst
Avtalt TAC 2006: 21 000 tonn
Anbefalt TAC 2007: Ingen fangst

 

fiskedodelighet_kysttorsk.gif

 

 

gytebiomasse_kysttorsk.gif


Figurene indikerer utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.

 

~ tilbake