Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Makrell


makrell

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006

Status

ICES vurderer dagens beskatningsnivå av nordøstatlantisk makrell til å være for høyt og ikke bærekraftig.

Nordøstatlantisk makrell består av tre gytekomponenter: vestlig, sørlig og nordsjømakrell.

Gytekomponentene måles via eggmengden hvert tredje år. De sørlige og vestlige komponentene ble målt  i 2004. Eggmålingen viser at bestanden har avtatt siden 1998. I 2005 viser offisiell statistikk en fangst på 458 000 tonn. ICES mener imidlertid at det er tatt minst 543 000 tonn, og dette er brukt i bestandsvurderingen. Ifølge beregninger er sannsynligheten stor for at totaluttaket kan ha vært minst 60 % høyere enn dette. Upålitelig fangststatistikk og det at bestanden ikke er målt siden 2004 gjør bestandsberegningene svært usikre. Derfor er det ikke grunnlag for å vurdere bestandssituasjonen i forhold til føre-var-nivået (Bpa).

Forvaltningsråd

EU og Norge er enige om å forvalte bestanden med en beskatning tilsvarende en fiskedødelighet på 0,15-0,20. I henhold til denne forvaltningsregelen kan totalfangsten i 2007 ligge mellom 390 000 og 509 000 tonn. Ved uttak innenfor disse grensene vil gytebestanden i 2008 bli litt større enn i 2006.

ICES anbefaler at omforente kvoter må dekke alle områder hvor nordøstatlantisk makrell fiskes. For å beskytte nordsjøkomponenten som fortsatt er på et lavt nivå, anbefaler ICES:

  • å stenge Skagerrak og sentrale og sørlige deler av Nordsjøen hele året 
  • å stenge den nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar-31. juli 
  • å beholde minstemålet på 30 cm i Nordsjøen

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = ikke bestemt
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 2,3 millioner tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,26
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,17
Avtalt fiskedødelighetsnivå: F = 0,15-0,20
Ventet fiskedødelighet i 2006: F = 0,18
Ventet gytebestand i 2006: usikkert, men beregnet til 2,4 millioner tonn.
Totalkvote for 2006 er 444 000 tonn, hvorav vel 116 000 tonn til Norge.

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsintituttet støtter anbefalingen fra ICES.

makrell.gif

Figurene viser utvikling i fiskedødelighet og gytebiomasse.

~ tilbake