Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Øyepål


oyepal

undefined

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006

Kritisk gytebestand – 90 000 tonn. Venta gytebestand i 2007 – 105 000 til 183 000 tonn (avhengig av fisket i 2006).

Status

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne. Fiskedødeligheten i 2005 og første halvår av 2006 var nær null på grunn av stenging av fisket.  Årsklassene var under gjennomsnittet i perioden 2000-2004, og var rekordlave i 2003 og 2004.  2005-årsklassen er omtrent gjennomsnittlig, mens forskingstokt indikerer en årsklasse som er under gjennomsnittet i 2006 .

Forvaltningsråd

Det er ingen vedtatt forvaltningsplan for øyepål.

ICES anbefaler at fiskeriet bør lukkes inntil det foreligger informasjon som tilsier at gytebestanden i 2008 vil komme over før-var-nivået (Bpa).  Foreliggende informasjon indikerer at gytebestanden vil ligge under føre-var-nivået selv med null fangst i 2007.

Våren 2007 vil det trolig bli foretatt en ny bestandsvurdering med et revidert råd.

Ved forvaltning av fisket må det tas hensyn til bifangster av torsk, hyse, hvitting og kolmule. ICES påpeker at det ut fra en økosystembetraktning er viktig å beholde en bestand som kan sikre matgrunnlaget for ulike predatorer.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 90 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,13
Ventet fiskedødelighet i 2006: usikker, men trolig lav
Ventet gytebestand i 2007: 105 000-183 000 tonn (avhengig av fisket i 2006)

Havforskningsinstituttets kommentar

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

 

 

oyepal.gif


Figurene viser utvikling i fiskedødelighet og gytebiomasse.

 

~ tilbake