Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sei i Nordsjøen, Skagerrak og vest av Skottland


sei

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006

Status

ICES vurderer denne bestanden til å ha god reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Fiskedødeligheten har gått ned fra 1986 til 2004 og er beregnet til å ha vært lavere enn føre-var-nivået (Fpa) siden 1997. Gytebestanden har vært over eller på føre-var-nivå (Bpa) siden 1997.

Forvaltningsråd

Beskatningsbegrensning i forhold til forvaltningsplanen:
En totalfangst på 136 000 tonn (123 800 tonn i Nordsjøen/Skagerrak) medfører en fiskedødelighet i samsvar med den vedtatte forvaltningsplanen.

Beskatningsbegrensning i forhold til føre-var-grenser.
En totalfangst på 170 000 tonn  i 2007 (155 000 tonn i Nordsjøen/Skagerrak) vil medføre at gytebestanden holder seg over føre-var-nivået (Bpa) i 2008.

ICES anbefaler å begrense fangsten til under 136 000 tonn (123 800 tonn i Nordsjøen/Skagerrak) da dette vil gi høyt langtidsutbytte i den nåværende situasjonen med en gytebestand godt over føre-var-nivået (Bpa).

Konsekvenser av ulike fangstnivåer i 2007

Fiskedødelighet

Fangst i 2007 (totalt)

Fangst i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Gytebestand i 2008

0,23 (=status quo)

109 000 t

99 200 t

280 000 t

0,30 (=forvalt. plan)

136 000 t

123 800 t

254 000 t

0,40 (=Fpa)

170 000 t

154 700 t

220 000 t

0,50*

199 000 t

181 100 t

192 000 t

*ikke i samsvar med føre-var-prinsippet

Nøkkeltall

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 106 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestanden (Bpa) = 200 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,60
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,40 
Ventet fiskedødelighet i 2006: 0,23
Ventet gytebestand i 2007: 290 000 tonn
Totalkvote i 2006 = 136 000 tonn (123 250 tonn i Nordsjøen/Skagerrak)
Norsk kvote i 2006 =  64 090 tonn

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

sei.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomsasse.

~ tilbake