Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Sild


sild
Fotograf: Eivind Senneset / Havforskningsinstituttet

Bestanden av sild i Nordsjøen og Skagerrak er vurdert til å ha full reproduksjonsevne, men det er økt risiko for over-beskatning. Gytebestanden i 2005 er beregnet til å være 1,7 millioner tonn, men det er ventet at den vil reduseres til føre-var-grensen (Bpa) på 1,3 millioner tonn i 2006. Både 1998- og 2000-årsklassene var sterke, men alle årsklassene etter 2001 er blant de svakeste i tidsserien.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2006

Status

Bestanden er vurdert til å ha full reproduksjonsevne, men det er økt risiko for over-beskatning. Gytebestanden i 2005 er beregnet til å være 1,7 millioner tonn, men det er ventet at den vil reduseres til føre-var-grensen (Bpa) på 1,3 millioner tonn i 2006. Både 1998- og 2000-årsklassene var sterke, men alle årsklassene etter 2001 er blant de svakeste i tidsserien.

Den uvanlige situasjonen med fire etterfølgende dårlige årsklasser gjør det spesielt viktig å forvalte gytebestanden slik at den sikres i de neste årene.

EU og Norge har siden 1998 hatt en forvaltningsavtale for denne bestanden. Denne ble revidert i 2004. Avtalen setter grenser for maksimal fiskedødelighet (F): 0,25 for voksen sild (2-ringer (treåringer) og eldre) og 0,12 for ungsild (0-1-ringer (ett- og toåringer)) når gytebestanden er over føre-var-grensen  på 1,3 millioner tonn. Ved lavere bestand reduseres fisket etter avtalte regler.

I den reviderte forvaltningsavtalen er det satt en begrensning på endring av TAC fra et år til neste på +/-15 %. Når det anses nødvendig, kan partene redusere TAC med mer enn 15 % sammenlignet med TAC fra forrige år.

ICES har vurdert praktiseringen av den reviderte forvaltningsregelen, med full anvendelse av TAC-endring på 15 %, til ikke å være forenlig med føre-var-tilnærmingen i dagens situasjon hvor fire svake årsklasser rekrutterer bestanden. Forvaltningsregelen er forenlig med føre-var-prinsippet dersom man tilstrekkelig tidlig fraviker 15 %-regelen. Dette vil sikre at det er mindre enn 5 % sjanse for at gytebiomassen vil falle under Blim i et 10-årsperspektiv. Dette gjelder også situasjoner med flere etterfølgende svake årsklasser.

Gytebiomassen vil falle under Bpa dersom TAC for 2007 settes med anvendelse av 15 %. ICES anbefaler derfor at man fraviker 15 %-regelen og setter TAC slik at gytebiomassen vil være på føre-var-nivået på 1,3 millioner tonn i 2008. 

Forvaltningsråd

For 2007 anbefales det derfor en totalkvote på 275 000 tonn. Dette tilsvarer en kvote i det direkte sildefisket i Nordsjøen på 240 000 tonn. Det innebærer en reduksjon i fiskedødelighet på ungsild (til ca. 0,05) og voksen sild (til ca.0,20).

Kommentar

Det er stor usikkerhet i fangstdataene som bl.a skyldes feilrapportering og ikke-fordelte fangster.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 800 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 1,3 mill tonn
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) F(2-6) = 0,25 og F(0-1) = 0,12
Forventet fiskedødelighet i 2006: F(2-6) = 0,25
Forventet fiskedødelighet i 2006: F(0-1) = 0,12
Ventet gytebestand i 2006: 1,3 mill tonn

TAC for 2006 er 455 000 tonn, hvorav 129 915 tonn til Norge. I tillegg er det en øvre grense for bifangst på 43 000 tonn for EUs industritrålfiske.