Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Snabeluer


snabeluer
Fotograf: Leif Nøttestad / Havforskningsinstituttet

Bestanden av snabeluer har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. De eneste årsklassene som kan bidra til gytebestanden i nevneverdig grad, er de som ble født før 1991, siden de etterfølgende 15 årsklassene er svært svake.

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, juni 2005

Status

Bestanden har hatt sviktende rekruttering siden 1991, og ICES vurderer bestanden til å ha redusert reproduksjonsevne. Toktresultat viser at bestanden er nær et historisk lavmål. De eneste årsklassene som kan bidra til gytebestanden i nevneverdig grad, er de som ble født før 1991, siden de etterfølgende 15 årsklassene er svært svake.

Årsklassene 1991-2005 er langt svakere enn årsklassene på 1980-tallet. Årsklassene før 1991 må derfor vernes siden disse utgjør den eneste muligheten for å øke gytebestanden i årene som kommer. Dette må også innbefatte det pelagiske fisket (etter kolmule, sild og makrell) i Norskehavet. Basert på de opplysninger man har om gytebestand og årsklassene på 1990-tallet vil bestanden av snabeluer ikke kunne gi grunnlag for et direkte fiskeri på mange år.

Forvaltningsråd

ICES tilrår at forbud mot direkte trålfiske, stenging av områder og lav tillatt bifangst opprettholdes. Dette gjelder inntil toktresultat kan vise til en klar økning i gytebestand og yngelforekomster. Det synes nødvendig med bedre reguleringer for å unngå høy bifangst av snabeluer i det pelagiske fisket etter kolmule, sild og makrell i Norskehavet.

Et viktig bidrag til gjenoppbyggingen av bestanden er også avtalen om fra og med 2006 å redusere maksimum tillatt bifangst av uer i rekefisket fra 10 til 3 individ per 10 kg reke.

Anbefalte reguleringer i 2006: Intet direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.
Anbefalte reguleringer i 2007: Intet direkte trålfiske og lav bifangst i andre fiskerier.

~ tilbake