Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Tobis i Nordsjøen


tobis

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006

Status

ICES vurderer tobisbestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne, og gytebestanden har vært under kritisk nivå (Blim) siden 2001.

Fordi referansepunktene for fiskedødeligheten (Fpa og Flim) ikke er definert, er det ikke mulig å vurdere bestandssituasjonen i forhold til bærekraftig høsting. Fiskedødeligheten i 2005 tilsvarer gjennomsnittet i tidsserien, men var lavere enn i de fire foregående årene. Fiskedødeligheten i 2006-sesongen var lavere enn gjennomsnittet. Årsklassene 2002-2004 var alle svake, mens 2005-årsklassen ligger like under gjennomsnittet.

Forvaltningsråd

Det er ingen forvaltningsplan for tobis. En rekke tradisjonelle tobisfelt synes nesten å være tomme, spesielt i de nordlige områdene av Nordsjøen. ICES anbefaler derfor at forvaltningen av fisket bør sikte mot å hindre videre lokal utarming av tobisfelt, spesielt i områder der predatorer samler seg. 

Fisket bør forbli lukket inntil det foreligger sikker informasjon om at bestanden kommer over føre-var-nivået (Bpa) i 2008. Denne informasjonen kan komme fra tokt i desember 2006 i regi av Danmarks Fiskeriundersøgelser, tokt i april 2007 i regi av Havforskningsinstituttet og et forsøksfiske i april 2007. 
 
Bestandsstørrelsen i kommende år er sterkt avhengig av innkommende årsklasse.  Dersom 2006-årsklassen er lav (ca. 300 milliarder), vil kun en total stengning av fiskeriet sikre at bestanden kommer over føre-var-nivået (Bpa) i 2008.  Ved en rekruttering på ca. 500 milliarder (like under langtidsgjennomsnittet) i 2006,  kan det fiskes opp mot 300 000 tonn i 2007.

ICES foreslår at forvaltningen i 2007 baseres på en kontinuerlig vurdering av  bestanden.  Målet er å gjenoppbygge gytebestanden i 2008 til over føre-var-nivået (Bpa). De siste beregninger viser at prognoser for gytebestanden er blitt overvurdert de siste 2-3 årene. ICES presiserer at måling av bestanden ved forsøksfiske i 2007 må ta hensyn til denne feilen.  I beregningene bør fangstrater fra årene 2003-2005 benyttes, da dette tilsvarer en periode med lav bestand og redusert fiskeinnsats.

Foreslått forvaltningsplan for 2007

  1. Innsatsen i 2007 skal i første omgang ikke overstige 30 % av innsatsen i 2005.
  2. Basert på ICES' beregninger av 2006-årsklassen, skal det settes en totalkvote for 2007, og innsatsen må revideres som nevn under punkt 1. Forutsetningen for forvaltningsregelen er at gytebestanden med 95 % sikkerhet kommer over føre-var-nivået (Bpa) i 2008.  Videre skal kvoten ikke overstige 400 000 tonn, innsatsen skal ikke være større enn i 2005 og fisket skal stenges 1. august for å reduserer beskatning av 0-gruppe tobis. Totalkvoten settes som en funksjon av beregmet antall ettåringer basert på forsøksfisket i 2007. 

ICES understreker at det ikke foreligger tilstrekkelig informasjon til å vurdere om forvatingsplanen for 2007 er i overensstemmelse med før-var-prinsippet, først og fremst fordi det ikke er tatt hensyn til lokal nedfisking av tobis i beregningene. 

ICES påpeker at det sannsynligvis har funnet sted lokal nedfisking av tobisbestanden i norsk økonomisk sone. Ved lav tobisbestand øker risikoen for lokal nedfisking. ICES påpeker videre at det er behov for områdebasert overvåking og forvaltning av fiskeriet.

Nøkkeltall

Kritisk gytebestand (Blim) = 430 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 600 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim): ikke definert
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa): ikke definert
Gjennomsnittlig fiskedødelighet de siste tre årene: 0,57
Ventet fiskedødelighet i 2006: 0,31
Ventet gytebestand i 2007 (korrigert estimat): 210 000 tonn
Konsekvenser av ulike fangstnivå i 2007 lar seg ikke tallfeste på grunn av manglende informasjon om 2006-årsklassen.


Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES.

Utbredelse og mengde av tobis i norsk økonomisk sone er sterkt redusert, og Havforskningsinstituttet mener det bør tas hensyn til dette i forvaltningen. Tokt gjennomført i juli/august 2006 viste at også 2006-årsklassen har den samme begrensete utbredelsen. 

 

tobis.gif

Figurene viser utviklingen i fiskedødelighet og gytebiomasse.~

~ tilbake