Gå til hovedinnhold

Kvoteråd: Torsk


torsk i nordsjøen

undefined

Fotograf: Eivind Senneset

Sammendrag av ACFM-anbefalinger, oktober 2006

Status

ICES vurderer bestanden til å ha sviktende reproduksjonsevne og at den ikke høstes bærekraftig. Gytebestanden er langt under kritisk nivå (Blim). Fiskedødeligheten ser ut til å ha minket litt siden 2000 og er nå beregnet til å være rundt kritisk nivå (Flim). Årsklassene 2001-2004 er alle beregnet til å være langt under gjennomsnittet. Resultater fra tokt indikerer at 2005-årsklassen er sterkere enn de foregående, men den er beregnet til å være under gjennomsnittet. 

Forvaltningsråd

Beskatningsbegrensning i henhold til eksisterende forvaltningsplaner
ICES vurderer EUs gjennoppbyggingsplan til ikke å være i tråd med føre-var-prinsippet. Simuleringer indikerer at dersom nåværende fiskedødelighet reduseres med 30 %, er det 50 % sannsynlighet for at gytebestanden i 2008 kommer over kritisk nivå (Blim). Grunnet stor usikkerhet er ikke ICES i stand til formulere en anbefaling basert på disse simuleringene.

Beskatningsbegrensning i henhold til føre-var-grenser
Siden rekrutteringen har vært dårlig de siste årene, vil kun null fangst i 2007 og 2008 føre til at gytebestanden kommer over føre-var-nivået (Bpa).

ICES gir råd i forhold til føre-var-prinsippet, derfor bør det ikke fiskes torsk i Nordsjøen i 2007.

Nøkkeltall - forutsetninger for prognosen

Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 70 000 tonn
Føre-var-nivå for gytebestand (Bpa) = 150 000 tonn
Kritisk fiskedødelighetsnivå (Flim) = 0,86
Føre-var-nivå for fiskedødelighet (Fpa) = 0,65
Ventet fiskedødelighet i 2006: 0,86
Ventet gytebestand i 2007: 35 700 tonn
Totalkvote i Nordsjøen i 2006 = 23 205 tonn (pluss 3315 tonn i Skagerrak)
Norsk kvote i Nordsjøen i 2006 = 3 945 tonn  (pluss 108 tonn i Skagerrak)

Havforskningsinstituttets kommentarer

Havforskningsinstituttet støtter anbefalingen fra ICES om null fangst i 2007.

 

torsk.gif


Figurene viser utvikling i gytebiomasse og fiskedødelighet.

 

~ tilbake